Termín konání: čtvrtek 9. června 2016
Místo konání: Přednáškový sál Městské knihovny v Praze – Ústřední knihovna, Mariánské náměstí 98/1, Praha 1

Seminář je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury ČR.

Podtitul: Potřeba aktualizace doktríny památkové péče

Obnova fasád patří k nejčastějším úlohám památkové péče. Položíme-li si však otázku, co je cílem památkové obnovy, zjistíme, že sdílený sjednocující názor není k dispozici. Poslední ucelenou soustavu názorů vytvořilo SÚRPMO v 80. letech 20. století. Co doktrínu SÚRPMO nahradilo? Jaký názor zohledňuje zkušenost a posun posledních 30 let?

Program semináře (níže na stránce), (PDF)

Doktrína SÚRPMO některá témata opomíjela. Např. vztah jednotlivé památky k okolnímu prostředí nebo význam materiálů. V něčem byla již při svém vzniku překonaná. Např. v představě, že cílem památkové obnovy je automaticky návrat ke staršímu stavu. K některým sporným tématům se nevyjadřovala. Např. ke sporu o povrchové úpravy kamenných konstrukcí a soch. Od 80. let se výrazně změnila situace. Byla doceněna architektura nejen 19., ale i 20. století. Významně se prohloubilo poznání dějin staveb a jejich historických podob. Objevily se nové materiály, technologie a nové požadavky, se kterými se musí památková péče vypořádávat. V důsledku způsobu provádění obnov došlo ke zničení podstatné části autenticky dochovaných nálezových situací. Dnes už je velmi vzácné vidět barokní fasádu, která má dochovány všechny vrstvy povrchových úprav od svého vzniku. Je potřeba si ujasnit náležitosti jednotlivých specifických forem obnovy, tedy co přesně znamená „restaurování“, „konzervování“ či „rekonstrukce“. Ještě potřebnější je rehabilitovat vnímání pojmů, jako je architektonická kompozice, věrohodnost a úcta k historickému originálu. Potřeba aktualizovat soustavu východisek, názorů a kritérií památkové péče je zřejmá. V této situaci si lze stěží představit názorové posuny jinými prostředky než diskusí a postupným hledáním shody. Změní se to, s čím se relevantní část odborné veřejnosti názorově ztotožní. Cílem semináře je takovou diskusi na příkladu problematiky obnovy fasád vyvolat, naznačit rozsah témat, jež by měla být jejím předmětem, a formulovat vstupní názor.

Seminář je určen pracovníkům památkových ústavů, archivů, státní správy a územních samospráv, správcům muzejních sbírek i církevních objektů, restaurátorům a konzervátorům, studentům a učitelům odborných škol a dalším zájemcům o ochranu památek.

STOP logo

Odborný garant semináře:
Ing. arch. Miloš Solař, Ph.D., STOP a NPÚ, GŘ, odd. garantů NKP

Moderátor semináře:
Ing. arch. Ondřej Šefců, STOP a NPÚ, ú. o. p. v hl. m. Praze

Program semináře

(PDF)

09:00 – 09:30 Registrace účastníků
09:30 – 09:35 Zahájení, informace o společnosti STOP
Doc. Ing. Petr Kotlík, CSc., předseda společnosti STOP
09:35 – 09:45 Úvod k tématu
Ing. arch. Ondřej Šefců a Ing. arch. Miloš Solař, Ph.D., STOP
09:50 – 10:25 Obnova barevnosti fasád
Ing. Petr Macek, Ph.D., NPÚ, GŘ, oddělení výzkumů a průzkumů
10:30 – 11:05 Fasády historických staveb. Nejviditelnější památková péče a otevřené otázky
PhDr. Zdeněk Vácha, NPÚ, územní odborné pracoviště v Brně
11:10 – 11:40 Obnova historických fasád z pohledu projektanta
Ing. Pavel Jakoubek, Studio acht, spol. s r.o.
11:45 – 12:15 Přestávka, diskuse, káva
12:20 – 12:50 Význam materiálů a technologií při obnově památek
prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc., Fakulta stavební VUT v Brně
12:55 – 14:25 O čem je nutné hovořit v souvislosti s obnovou fasád. Témata k diskusi
Ing. arch. Miloš Solař, Ph.D., NPÚ, GŘ, oddělení garantů NKP

Výše účastnického poplatku je 900 Kč za osobu (v případě platby až na místě v hotovosti je výše účastnického poplatku navýšena o manipulační poplatek ve výši 100 Kč za osobu).
Pro studenty odborných škol (vyjma přidružených členů) činí výše poplatku 250 Kč (bez nároku na sborník).
Přidružení členové STOP mají vstup za podmínek dle uzavřené Smlouvy o přidruženém členství.
(Ceny jsou uvedeny včetně DPH.)

Přihlášení je možné do 8.6.2016 nebo do vyčerpání kapacity přednáškového sálu.

Platbu účastnického poplatku je nutné provést až po registraci, a to bankovním převodem nejpozději do 8.6.2016 na číslo účtu:  2600533432 / 2010 (Fio banka a.s.), variabilní symbol je vygenerován registračním systémem (obdržíte e-mailem po registraci).

Organizační garant semináře: Společnost pro technologie ochrany památek – STOP
Ing. Monika Najmanová, tel.: 730 850 950,
e-mail: seminare@pamatky-stop.cz

 

Městská knihovna v Praze

Mediální partner:
Internetový portál PROPAMÁTKY