Nové individuální členy navrhuje výbor společnosti a schvaluje výroční členská schůze. Členové se aktivně podílejí na přípravě činnosti společnosti, témata zaměřená na ochranu památek vybírají podle jejich naléhavosti a dané aktuálnosti. Členové výboru a revizní komise jsou voleni z individuálních členů a řídí, resp. kontrolují hospodaření STOP. Členové se stávají odbornými garanty jednotlivých akcí STOP – sestavují programy seminářů, workshopů, kurzů, určují obsah jednotlivých čísel časopisů. U seminářů a pracovních setkání jsou organizačními garanty, řídí a moderují akce. Odborně i organizačně zajišťují činnost společnosti, její běžný chod i editorskou činnost publikací STOP.

Abecední seznam členů:

Ing. Lukáš Balík, Ph.D.

Člen společnosti od roku 2022, člen revizní komise

Absolvent stavební fakulty ČVUT, obor pozemní stavby, profesní modul rekonstrukce a modernizace staveb (1999). V r. 2005 tam ukončil postgraduální studium v oboru fyzikální a materiálové inženýrství. Od r. 2020 je autorizovaným inženýrem v oborech pozemní stavby a diagnostika staveb. V letech 1994–1998 pracoval v ateliéru Ing. M. Balíka (SÚRPMO) a dále do r. 2004 jako projektant pro firmy Bayosan a Baumit. Od r. 2003 působí v Kloknerově ústavu, od r. 2011 jako vedoucí Oddělení stavebních materiálů. V praxi se věnuje projektové činnosti v oblasti vlhkostní sanace staveb, diagnostice, znaleckým posudkům a provádění stavebních dozorů. Podílí se na řadě vědeckých projektů (GAČR, TAČR, NAKI), přednáší (ČKAIT, STOP aj.) a vede studenty doktorského studia. Je autorem řady odborných článků, spoluautorem odborných knih. Nyní se zabývá především problematikou vlhkosti staveb, jejích příčin a řešením i s ohledem na použité materiály, přítomnost solí a vnitřní mikroklima staveb.

Ing. arch. Jan Bárta

Čestný člen společnosti od roku 2023

Absolvent ČVUT, fakulty architektury a pozemního stavitelství v roce 1965. Do roku 1970 pracoval v tehdejším Pražském středisku SPPOP jako památkový architekt pro oblast levého břehu Vltavy. Od r. 1971 do r. 1980 byl vedoucím projekce a pak i výroby v družstvu umělecké výroby ŠTUKO, v letech 1980–1989 vedl Státní restaurátorské ateliéry Ministerstva kultury. V roce 1990 založil a dosud vede firmu AQUA obnova staveb s.r.o., jež vyrábí speciální materiály a polotovary i nářadí pro restaurátory uměleckého řemesla. V l. 2013 až 2021 místopředseda Klubu za starou Prahu, z. s. Zabývá se zejména barevností fasád památkových staveb a konzervací režného zdiva i kamene. Je autorem barevnosti desítek památkových objektů nejen v Čechách, k nejvýznamnějším patří fasády Pražského hradu. K tématům obnovy fasád i konzervace zdiva přednesl řadu přednášek na seminářích STOP. Přednáší rovněž v kurzech NPÚ.

MgA. Josef Červinka

Člen společnosti od roku 2022

Restaurátor a sochař. Absolvent ateliéru restaurování kamene a souvisejících materiálů Fakulty restaurování Univerzity Pardubice (2010). Působí přes dvacet let v oboru restaurování a ochrany kulturních a uměleckých památek. Vedle restaurování sochařských uměleckých děl se zabývá restaurováním moderní architektury, sgrafita, terakoty, betonu, mozaiky a uměleckých objektů z druhé poloviny 20. století. Podílel se na obnově vily Tugendhat, restauroval soubor barokních soch v zámeckém parku ve Slavkově u Brna, uliční fasádu Urbánkova nakladatelství v pražské Jungmannově ulici nebo betonovou sochu Miroslava Jiravy Torzo ženy v Praze na Jarově. Vedle restaurátorských průzkumů hradu Veveří, kláštera v Dolních Kounicích, Čestného sloupu v Olomouci a katedrály sv. Petra a Pavla v Brně realizoval například průzkum laminátových soch z druhé poloviny 20. století.

Ing. Aleš Dittert

Člen společnosti od roku 2018

Absolvent stavební fakulty ČVUT, obor pozemní stavby, specializace stavební fyzika – tepelná technika (1982). V roce 1993 ukončil postgraduální studium na VUT v Brně, ústavu soudního inženýrství, obor ekonomika a stavebnictví. Od roku 1994 autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby. Je soudním znalcem v oboru Stavebnictví, v odvětví Stavby obytné, Stavby průmyslové a Stavební odvětví různá, specializace Stavby občanské a Rozpočtování a kalkulace cen. Pracuje v inženýrské a projektové společnosti PROFING ML s.r.o. V památkové oblasti ve funkci inženýra (FIDIC) vedl kolektiv realizující obnovu zámku Kynžvart, řídil práce na stavbě Historický barokní Ostrov. Dále projektoval a realizoval obnovy památkově chráněných objektů v Mariánských Lázních, Karlovarském a Plzeňském kraji a v Praze. Je autorem několika přednášek na seminářích STOP. Věnuje se problematice stavebního práva s ohledem na památkově chráněné objekty. Jako soudní znalec se zabývá zejména diagnostikou poruch staveb.

Ing. Pavel Fára

Zakládající člen společnosti, místopředseda výboru

Absolvoval stavební fakultu ČVUT v Praze (1986), obor tepelně-vlhkostní analýza konstrukcí. Zaměstnán jako projektant v SÚRPMO Praha (1986–1991). V roce 1992 založil projekční ateliér CUBUS s. r. o. specializovaný na sanaci staveb z hlediska vlhkosti a technologie ochrany povrchů. Ve firmě se věnuje metodice průzkumů vlhkých staveb, zejména památkově chráněných, a návrhům komplexních sanačních opatření. Specializuje se rovněž na opravy omítaných fasád. Je autorizovaným inženýrem pro obor pozemní stavby. Autor či spoluautor stovek průzkumných zpráv, mnoha odborných článků a monografie STOP „Sanace vlhkého zdiva“ (2003). Je odborným garantem seminářů s výše uvedenou tematikou, na kterých přednáší. Autor řady příspěvků do publikací STOP, člen redakční rady STOP.

Ing. Robert Gill

Člen společnosti od roku 2017, šéfredaktor publikací STOP

Absolvoval stavební fakultu ČVUT v Praze (1985), obor pozemní stavby. Zaměstnán v SÚRPMO Praha (1988–1992) jako projektant. V roce 1992 spoluzakládal projekční ateliér CUBUS s.r.o., kde se specializuje na sanaci spodní stavby proti vlhkosti. Je autorizovaným inženýrem pro obor pozemní stavby. Spoluautor řady průzkumných zpráv a projektů. Autor četných příspěvků do publikací STOP, zejména materiálových průzkumů.

Ing. Viktor Heidingsfeld, CSc.

Zakládající člen společnosti, čestný člen od roku 2022

Absolvent VŠCHT v Praze (1961), kandidátskou práci obhájil na katedře polymerů VŠCHT v r. 1965. Absolvoval postgraduální stáž na Technické univerzitě v Delftu, studijní pobyt na Koperníkově univerzitě v Toruni a kurz konzervování kamene ICCROM a UNESCO. Pracoval ve VÚMCH Brno, v l. 1974–2005 na Ústavu chemické technologie restaurování památek VŠCHT v Praze. Publikoval řadu prací zabývajících se impregnací a zpevňováním porézních materiálů. Je spoluautorem knih „Chemie v práci konzervátora a restaurátora“ (1987), „Chemistry in the Care of Monuments“ (1989), „Braunův Betlém“ (1999), skript „Stavební materiály historických objektů“ (1999) a monografie STOP „Vápno“ (2001). Do r. 2023 předseda revizní komise STOP.

Ing. Pavel Jakoubek

Člen společnosti od roku 2005

Absolvoval Stavební fakultu ČVUT Praha, obor pozemní stavby (1978), poté pracoval jako projektant v SÚRPMO Praha. Od r. 1991 se jako člen Architektonického ateliéru Pavla Kupky podílel na obnovách a rehabilitacích pražských památkových staveb (paláce Lichtenštejnský, Hartigovský, Toskánský, Nostický aj.). Od r. 2007 se ve spolupráci s ateliérem Studio Acht věnoval např. opravám Letohrádku královny Anny, fasád Černínského paláce, Národního muzea, Pražského hradu aj. Zkušenosti z projekční a realizační praxe ho vedou k vnímání technologických otázek v širších souvislostech spolu s hledisky památkové ochrany, architektonickými, obecně projekčními i realizátorskými. Věnuje se problematice obnovy a sanace historických podlah, zdiva, omítek, dřevěných stropů i krovů. Do r. 2023 člen revizní komise STOP.

Ing. Martin Jirků

Člen společnosti od roku 2022

Absolvoval Fakultu strojní ČVUT Praha, obor stroje a zařízení pro chemický, potravinářský a spotřební průmysl (1991). Od roku 1998 pracoval ve společnosti Stavební chemie Slaný, a.s., a po fúzi do společnosti Stachema (2012) v závodě na výrobu barev a dalších přípravků ve Slaném, kde pracuje dodnes. Zastával pozici obchodního ředitele a aktivně se podílel na vývoji a zkouškách ideálních vlastností barev a dalších přípravků, včetně průzkumu podkladů pro jejich správnou aplikaci. Dnes pracuje na místě ředitele obchodu a rozvoje Divize Povrchové úpravy. Prováděl a stále provádí školení projekčních a realizačních firem pro správnou aplikaci barev, omítek, hydroizolací a dalších materiálů z výrobního portfolia mateřské firmy. Je autorem nebo spoluautorem aplikačních návodů výrobků v oblasti povrchových úprav a hydroizolací. Pravidelně publikuje v časopisech věnovaným povrchovým úpravám staveb.

Mgr. Veronika Koberová

Členka společnosti od roku 2022

Absolventka Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, oboru kulturně-historická regionalistika se zaměřením na stavební historii (2006). Od roku 2006 je zaměstnána v Národním památkovém ústavu, kde nejprve působila na územním odborném pracovišti v Ústí nad Labem a od roku 2008 na pražském pracovišti jako garant území Hradčan a posléze Malé Strany. V bakalářské i diplomové práci se věnovala sepulkrálním památkám Ústeckého kraje se zaměřením na jednotlivé kamenické dílny působící v oblasti Lounska v 19. a na počátku 20. století. Ve své profesní praxi se podílela na významných památkových obnovách, například Salmovského a Trautmannsdorfského paláce, Bílkovy vily na Hradčanech či na rekonstrukci fasád pražské Lorety a Černínského paláce. V posledních letech se její profesní zájem obrací především k historickým výplňovým prvkům a zajímá se o zmapování či obnovu historických štolových systémů na Hradčanech a Malé Straně.

Doc. Ing. Petr Kotlík, CSc.

Zakládající člen společnosti, čestný člen od roku 2022

Absolvent VŠCHT v Praze, obor technologie polymerů (1969). Kandidátskou práci obhájil na VŠCHT v Praze (1976). V roce 1976 absolvoval v Itálii kurz ICCROM a UNESCO „Konzervace kamene“. V letech 1993–2009 byl vedoucím Ústavu chemické technologie restaurování památek VŠCHT v Praze. Je autorem a spoluautorem řady publikací a výzkumných zpráv z oboru aplikace polymerů, zejména při ochraně památkových objektů. Spoluautor knih „Chemie v práci konzervátora a restaurátora“ (1987), „Chemistry in the Care of Monuments“ (1989), „Braunův Betlém“ (1999), skript „Stavební materiály historických objektů“ (1999). Spoluautor monografií STOP „Opuka“ (2000) a „Vápno“ (2001). Odborný garant a moderátor řady seminářů a workshopů, na mnoha akcích STOP přednáší. Autor řady příspěvků do publikací a garant většiny Zpravodajů STOP. Do roku 2017 předseda výboru.

Ing. Irena Kučerová, Ph.D.

Členka společnosti od roku 2022, předsedkyně revizní komise

V r. 1994 absolvovala VŠCHT v Praze, obor Technologie výroby a zpracování polymerů se zaměřením na konzervování památek. V roce 2003 zde obhájila doktorskou práci na téma Vliv polymerních impregnačních látek na vlastnosti dřeva. Pracuje na VŠCHT Praha, působí na Ústavu chemické technologie restaurování památek od r. 1994 jako asistentka a od r. 2003 jako odborná asistentka. V letech 1999–2019 byla rovněž tajemnicí ústavu. Ve své odborné práci se věnuje problematice konzervování dřeva se zaměřením na jeho konsolidaci a rozvlákňování. Kromě dřeva se zaměřuje i na další organické materiály, např. useň, pergamen, přírodní i syntetická pojiva, syntetické polymery. Zabývá se technologií restaurování skleněných mozaik. Je autorkou nebo spoluautorkou řady domácích i zahraničních publikací a výzkumných zpráv z oboru degradace a konzervace materiálů památek, je spoluautorkou monografie STOP Dřevo (2000) a odborným garantem několika odborných seminářů STOP.

Ing. Monika Najmanová

Členka společnosti od roku 2014, tajemnice

Absolventka stavební fakulty ČVUT v Praze (1996), obor pozemní stavby. V letech 1996–2011 zaměstnána v expertní a projektové kanceláři A.W.A.L. s.r.o., zabývající se stavební fyzikou a stavebními izolacemi, od r. 1998 jako ředitelka společnosti. Kromě jiného zde byla zodpovědná za pořádání konferencí „IZOLACE“ a provozování odborných internetových portálů. Roku 2012 založila společnost Mon Alba s.r.o. zaměřenou na konzultační a projekční činnosti v oboru stavebních izolací. Věnuje se ve spolupráci s projekčním ateliérem CUBUS s.r.o. i průzkumům a projektové činnosti v oblasti sanace stavebních památek z hlediska vlhkosti. Je autorizovaným inženýrem pro obor pozemní stavby.

Ing. Andrea Nasswettrová, Ph.D., MBA

Členka společnosti od roku 2017, předsedkyně výboru

Absolventka Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně, obor Dřevostavby a dřevěné prvky staveb. Disertační práci obhájila v r. 2012 na Ústavu nauky o dřevě. Od r. 2011 do r. 2021 pracovala jako vedoucí odborné a výzkumné činnosti ve společnosti Thermo Sanace s.r.o. V letech 2014–2015 akademický pracovník na Ústavu teoretické a experimentální elektrotechniky, FEKT, VUT v Brně. V r. 2016 ukončila studium na Cambridge Business School v programu Management and leadership. Roku 2018 absolvovala jednoroční kurz památkové péče. V r. 2022 zakládá ProDřevo ateliér, který se zaměřuje na průzkumy poškození a sanace dřevěných konstrukcí nejen památkově chráněných objektů. Během celé své praxe se věnuje ochraně dřeva, průzkumům dřevěných konstrukcí a způsobům jejich sanace. Kromě toho se zabývá i oblastí nedestruktivních metod zkoumání dřeva a identifikací dřev mobiliářů a uměleckých předmětů. Je autorkou nebo spoluautorkou více než stovky publikací, spoluautorkou šesti užitných vzorů a jednoho patentu. Od r. 2022 je předsedkyní výboru.

Doc. Ing. Marek Novotný, Ph.D.

Člen společnosti od roku 2023

Ing. Marek Polášek, Ph.D.

Člen společnosti od roku 2022

Dřevařský inženýr – absolvent Dřevařské fakulty Technické univerzity ve Zvolenu, později obhájil disertační práci na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Působil jako redaktor a šéfredaktor odborného časopisu Lignum. Od r. 1997 působil ve Zkušebně stavebně truhlářských výrobků ve Zlíně (pracovišti Mendelovy univerzity), kde poznal celý proces uvádění stavebních výrobků na trh, podílel se na tvorbě evropských norem, mezinárodní spolupráci, zkoušení, měření a hodnocení vlastností dřeva a výrobků. V roce 2012 založil vlastní společnost WOODEXPERT s.r.o. a současně byl přijat na Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s. p. Věnuje se průmyslovému výzkumu, inovacím a znalecké činnosti. Hledá mosty mezi moudrostí využití dřeva u našich předků a technickými možnostmi dneška, bez ohledu na (domnělé) hranice oborů.

Prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc.

Členka společnosti od roku 1997, členka výboru

Absolventka Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor anorganická chemie. Od r. 1970 pracuje na Fakultě stavební VUT v Brně, působí na Ústavu chemie. Disertační práci obhájila v roce 1981 v oboru Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách, habilitovala se v oboru Materiálové inženýrství (1992). V roce 1992 byla jmenována docentkou, v r. 2004 profesorkou pro obor Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství. Je autorkou nebo spoluautorkou více než 400 vědeckých a odborných publikací v domácích i mezinárodních časopisech a sbornících seminářů a konferencí, šesti odborných knih a monografií. Nyní se věnuje především historickým pojivům, degradaci stavebních materiálů a ekologické stránce stavebních materiálů. Od r. 1990 byla řešitelkou nebo spoluřešitelkou tří desítek projektů základního a aplikovaného výzkumu. V l. 2017–2022 předsedkyně výboru.

Ing. Petr Řezáč, MBA

Zakládající člen společnosti

Absolvoval Stavební fakultu ČVUT v Praze (1989), obor pozemní stavby. Po roční stáži na fakultě nastoupil do SÚRPMO Praha. V letech 1991–1993 pracoval u firmy Terranova jako vedoucí obchodního střediska v Praze. V r. 1992 spoluzakládal projekční ateliér CUBUS. Od r. 1996 působil ve společnosti Metrostav v pozicích od stavbyvedoucího po marketingového ředitele. V roce 2003 ukončil studium MBA na Prague International Business School. Od r. 2006 ředitel strategie a specifických projektů v Metrostav Development, následně pracoval na centrále společnosti. V letech 2019–2022 působil ve FINEP CZ, kde byl zodpovědný za akvizici a přípravu projektů pro revitalizace brownfieldů na obytné soubory ve středočeských městech. Od ledna 2023 je členem týmu E.ON Energetických řešení staveb v oblasti retrofit stávajících budov i nově připravovaných projektů. Od r. 2019 je také poradcem prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví pro zahraniční záležitosti.

Ing. arch. Miloš Solař, Ph.D.

Člen společnosti od roku 2012

Absolvent Fakulty architektury ČVUT v Praze (1987). Po škole nastoupil do tehdejšího Pražského střediska SÚPPOP. Od roku 1998 je specialistou Ústředního pracoviště Národního památkového ústavu v Praze (nyní GŘ NPÚ). V rámci akreditovaného předmětu historie – památková péče působí na Slezské univerzitě v Opavě. Podílel se na obnově řady významných památek, např. exteriéru chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně nebo vily Tugendhat. Je spoluautorem metodik „Péče o střechy historických budov“ (II. vydání, 2003), „Obnova okenních výplní a výkladců“ (2010) a 3. dílu publikace „Péče o architektonické dědictví“. V oblasti péče o architektonické dědictví publikoval desítky odborných článků. Je členem ICOMOS, WTA CZ, SPPPP a Klubu Za starou Prahu.

Ing. arch. Ondřej Šefců

Člen společnosti od roku 1996, místopředseda výboru

Absolvent fakulty architektury ČVUT v Praze, obor architektura a územní plánování. Od roku 1983 působil jako odborný pracovník SÚPPOP. V 80. letech 20. stol. pracoval na regeneraci městských památkových rezervací (Tábor, Jindřichův Hradec, Třeboň, Slavonice, České Budějovice, Prachatice). V 90. letech jako pracovník SÚPP (později NPÚ, ÚP) prováděl památkový dohled při obnově paláců pro Poslaneckou sněmovnu PČR, Valdštejnského paláce pro Senát PČR, dále pracoval na obnově Staronové synagogy, Klementina, paláce Kinských pro Národní galerii, zámku Kratochvíle, hradu Křivoklát, hradu ve Strakonicích, obnově Karlova mostu atd. V letech 2013–2019 byl ředitelem NPÚ, územní odborné pracoviště v Praze. Dnes pracuje na pozici specialisty pro lidovou architekturu. Je moderátorem většiny seminářů STOP, velkou část z nich odborně garantuje, na četných přednáší. Autor a spoluautor mnoha odborných publikací z oblasti památkové péče.

Ing. Eva Šimůnková

Členka společnosti od roku 1996, čestná členka od roku 2022

Absolventka VŠCHT v Praze (1959), od roku 1964 působila na katedře polymerů VŠCHT, v letech 1974–1998 v Ústavu chemické technologie restaurování památek VŠCHT Praha. Autorka prací zabývajících se použitím polymerů při zpevňování dřeva, spoluautorka knihy „Chemie v práci konzervátora a restaurátora“ (1987), „Chemistry in the Care of Monuments“ (1988) a učebního textu VŠCHT „Pigmenty, barviva a metody jejich aplikace“ (1993), spoluautorka monografií STOP „Pigmenty“ (1999; 2008) a „Dřevo“ (2000; 2008).

Ing. Pavel Šťastný, CSc.

Člen společnosti od roku 2022

Absolvent VŠCHT v Praze (1981), disertační práci obhájil na Katedře polymerů VŠCHT v roce 1990. Přednášel na FF UJEP Ústí nad Labem (1999–2020) a FSv ČVUT (od 2019), v Iráckém institutu pro restaurování (IICAH) (2019, 2021). Jako technolog konzervace pracoval v SÚPPOP a SÚPP (1985–1992) a krátce souběžně v SÚRPMO (1989–1991) jako projektant specialista odvlhčení a konzervace staveb. Poté působil jako technický poradce firem Avenarius a Remmers v oblasti sanace a konzervace historických staveb. Zúčastnil se dlouhodobějších projektů obnovy NKP kláštera Teplá, kláštera Plasy, hradu Lokte, zámku Děčín, lorety Rumburk, kalvárie v Banské Štiavnici. Je spoluautorem publikací Nátěry fasád (2002; 2007) a Odvlhčování staveb (2005; 2008). Je členem rady WTA CZ.

Ing. Ivan Vaněček, CSc.

Zakládající člen společnosti, člen revizní komise

Absolvent VŠCHT v Praze, kandidátskou práci obhájil v roce 1990 na katedře polymerů. V letech 1989–1994 pracoval jako vědecký pracovník ve Státních restaurátorských ateliérech a ve Státním ústavu památkové péče, v letech 1994–1999 působil jako odborný asistent na Ústavu chemické technologie restaurování památek VŠCHT v Praze. Od r. 1999 pracuje jako vedoucí laboratoře společnosti Baumit, spol. s. r. o. Odborník v oblasti technologie restaurování a fasádních nátěrových hmot. Spoluautor knihy „Braunův Betlém“ (1999) a skript „Stavební materiály historických objektů“ (1999). Autor publikace STOP „Nástěnné malby“ (2000) a monografie STOP „Vápno“ (2001).

Mgr. Martin Vyšvařil, Ph.D.

Člen společnosti od roku 2022

Absolvent Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor Anorganická chemie. Disertační práci obhájil v roce 2009. Od roku 2010 působí na Ústavu chemie Fakulty stavební VUT v Brně jako odborný asistent se zaměřením na stavební chemii. Dlouhodobě se zabývá degradací vápenných a silikátových pojiv a jejich fyzikálně-chemickými analýzami, dále využitím přírodních a druhotných surovin do omítkových směsí s důrazem na restaurování a konzervaci historických omítek. Je autorem a spoluautorem několika desítek vědeckých a odborných publikací v domácích i mezinárodních časopisech a sbornících konferencí. Od počátku působení na FAST VUT v Brně byl řešitelem, spoluřešitelem a členem řešitelských týmů více než patnácti grantových projektů.

Ing. Jan Zima

Člen společnosti od roku 2018

Absolvoval Stavební fakultu ČVUT Praha, obor pozemní stavby, specializace statická a dynamická analýza pozemních staveb (1986). Poté pracoval v SÚRPMO Praha jako projektant ve skupině statiky. Od r. 1992 působí ve společnosti Rekonstrukce památkových objektů, atelier statiky spol. s r.o. jako samostatný projektant, od r. 2005 je jejím jednatelem. V r. 1994 mu byla udělena autorizace ČKAIT v oboru statika a dynamika staveb. Podílel se např. na obnově objektů pro Parlament ČR, hradu Vysoký Chlumec, Sázavského kláštera, severního parkánu a hradeb Pražského hradu, opravách fasád Černínského paláce, historické budovy Národního muzea, Strakovy akademie, Stavovského divadla. Po celou dobu své praxe se věnuje projekční činnosti v oboru statika stavebních konstrukcí, se specializací na rekonstrukce a památkově chráněné objekty.