Seminář a webinář Sepulkrální památky

Termín konání: čtvrtek 23. listopadu 2023, 9:30
Místo konání: webinář on-line a prezenčně Přednášková aula domu ABF, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 833/31 (v průchodu), Praha 1
(instrukce k přihlášení do webináře zašleme registrovaným posluchačům e-mailem v den konání akce).

Seminář je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky.

Seminář jsme pro vás připravili jak formou prezenční (max. 100 účastníků), tak formou webináře – on-line přenosem přednášek doplněných chatem pro zasílání Vašich dotazů přednášejícím.

Seminářem vás opět provede Ing. arch. Ondřej Šefců.

Účastníci budou mít možnost stažení sborníku v PDF.

Program semináře

Tématem semináře budou hřbitovy, hrobky, hroby a péče o ně. Projekt tematicky naváže na semináře „Židovské hřbitovy v českých zemích“ (r. 1997) a „Funerální architektura“ (r. 2010).
Osudy hřbitovů a pohřebišť úzce souvisejí s vývojem a stavem společnosti. Připomeňme např. památníky obětí napoleonských válek, východočeská pohřebiště padlých rakousko-pruské války, společné hroby obětí obou světových válek nebo aktuálních bojů na Ukrajině.
Hřbitovy jako celky i jednotlivé hřbitovní stavby jsou tedy velice cenným dokladem historie. Mnoho objektů patří i mezi významné architektonické či výtvarné památky, na jejichž vzniku se podíleli uznávaní architekti, sochaři, stavitelé apod. Bohužel řada historických hřbitovů nebo pohřebišť prošla v důsledku minulých společenských poměrů obdobím naprostého nezájmu. Důsledkem je mnohdy velmi špatný „technický“ stav těchto památek, případně jejich devastace či dokonce nevratná ztráta.
Příspěvky na semináři budou komentovat současnou situaci této oblasti památkové péče. Upozorní na vybrané problémy i zkušenosti s jejich řešením. Vzhledem k velkému rozsahu bude možné obsáhnout tematiku jen částečně. Předpokládáme však, že seminář rozšíří náhled podobných odborných setkání o technologický přístup.

Seminář je určen pracovníkům památkových ústavů, státní správy a územních samospráv, správcům památkových objektů, restaurátorům a konzervátorům, architektům a projektantům, studentům a učitelům odborných škol a dalším zájemcům o ochranu památek.

Seminář/webinář je zařazen do programu celoživotního vzdělávání ČKA a ohodnocen 3 body. Zároveň je zařazen do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT a ohodnocen 1 bodem.

Další informace »

Seminář a webinář Speciální užití dřeva v historických stavbách II

Termín konání: čtvrtek 5. října 2023, 9:30
Místo konání: webinář on-line a prezenčně Přednášková aula domu ABF, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 833/31 (v průchodu), Praha 1
(instrukce k přihlášení do webináře zašleme registrovaným posluchačům e-mailem v den konání akce).

Seminář jsme pro vás připravili jak formou prezenční (max. 100 účastníků), tak formou webináře – on-line přenosem přednášek doplněných chatem pro zasílání Vašich dotazů přednášejícím.

Seminářem vás opět provede Ing. arch. Ondřej Šefců.

Účastníci budou mít možnost stažení sborníku v PDF.

Program semináře

V pořadí třetí seminář letošního roku je obsahově zaměřen na dřevo. Tentokrát jsme pozornost fokusovali na původní, dnes už historické postupy při opracování dřeva a na užití dřeva v každodenním životě našich předků. Seminář nás zavede k trasologickému průzkumu a jeho využití při zjišťování řemeslných postupů v různých historických obdobích. Otisky v podobě stop po úderu sekerou si dřevo umí uchovat stovky let. Často je také nositelem různých memoriálních projevů v podobě nápisů, jmen řemeslníků, datací apod. Dále se budeme zabývat otázkou výběru a dopravy dřeva. Obecně umění výběru dřeva na konkrétní stavbu bylo klíčové pro jeho trvanlivost a proces stárnutí. Těžba probíhala zejména v zimních měsících v době vegetačního klidu, což je pro jeho kvalitu velmi důležité. V lese se na opracování kulatiny používala nízká, později vysoká práce, kdy se hrubovalo hlavatkou a lícovalo širočinou. Dřevo se dopravovalo plavením po řekách. Vše o plavení dřeva, vázání a splavování pramenů se dozvíme od našich hostů plavců. Dřevo a jeho využití mělo přesah i do lidské každodennosti. Zaměřili jsme se proto i na dřevěné předměty denní potřeby, z nichž mnohé už jsou považovány za cenné pozůstatky minulosti V závěru semináře zacílíme pozornost i na mistrnou práci podlahářů. Podíváme se na postupy a vyslechneme si zkušenosti s restaurováním podlah našich významných památek. Seminář ukáže dřevo trochu z jiného úhlu pohledu, nejen jako materiál složitých stavebních celků, ale i jako osobní vizitku tesařů a zápisník samotného vývoje stavby.

Seminář je určen pracovníkům památkových ústavů, státní správy a územních samospráv, správcům památkových objektů, restaurátorům a konzervátorům, architektům a projektantům, studentům a učitelům odborných škol a dalším zájemcům o ochranu památek.

O zařazení semináře/webináře do programu celoživotního vzdělávání ČKA a ČKAIT je zažádáno.

Další informace »

Seminář a webinář Biokoroze stavebních materiálů

Termín konání: čtvrtek 8. června 2023, 9:30
Místo konání: webinář on-line a prezenčně Přednášková aula domu ABF, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 833/31 (v průchodu), Praha 1
(instrukce k přihlášení do webináře zašleme registrovaným posluchačům e-mailem v den konání akce).

Seminář jsme pro vás připravili jak formou prezenční (max. 100 účastníků), tak formou webináře – on-line přenosem přednášek doplněných chatem pro zasílání Vašich dotazů přednášejícím.

Seminářem vás opět provede Ing. arch. Ondřej Šefců.

Účastníci budou mít možnost stažení sborníku v PDF.

Program semináře

V rámci ochrany památek a veškerých úvah o jejich obnově, udržitelném stavu či míře potřebných zásahů je nezbytné pokud možno exaktně určit nejen rozsah poškození materiálů a konstrukcí, ale i možný a vhodný postup jejich opravy, odstranění zdrojů poškození apod.
Jedním ze základních příčin škod na památkách, ale také třeba na uměleckých dílech je působení degradačních vlivů souvisejících s biodegradací. Ta postihuje nejenom organické materiály (např. dřevo, useň, pergamen, textilní materiály, papír), ale často i materiály anorganické, jako jsou kámen, malty, omítky, pálené materiály apod.
V praxi jde obvykle o výskyt plísní, hub, řas, sinic, lišejníků nebo mechů, které patří asi k nejobvyklejším zdrojům poškození. Vedle škod mechanických a chemických mohou způsobovat i zdravotní problémy, případně vznikají druhotné škody při jejich deaktivaci i odstranění.
Biodegradaci však spojujeme i s dalšími (vyššími) biologickými druhy. Velmi časté jsou problémy s hnízděním ptáků (zejména holubů), působením hlodavců, menších šelem (kuny), specialitou je hnízdění netopýrů a dalších živočichů.
Společnost STOP se v rámci semináře chce zabývat nejen identifikací poruch, jejich odstraněním, ale také hledáním příčin (třeba při růstu sinic nebo řas), účinnými způsoby sanace postižených konstrukcí a i některými etickými a ochranářskými otázkami. V rámci semináře promluví odborníci z různých pracovišť i s různým pohledem na věc a nastíněná problematika bude konfrontována s požadavky a potřebami ochrany památek.

Seminář je určen pracovníkům památkových ústavů, státní správy a územních samospráv, správcům památkových objektů, restaurátorům a konzervátorům, architektům a projektantům, studentům a učitelům odborných škol a dalším zájemcům o ochranu památek.

O zařazení semináře/webináře do programu celoživotního vzdělávání ČKA a ČKAIT je zažádáno.

Další informace »

Seminář a webinář Moderní materiály minulého století ll

Termín konání: čtvrtek 20. dubna 2023, 9:30
Místo konání: webinář on-line a prezenčně Přednášková aula domu ABF, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 833/31 (v průchodu), Praha 1
(instrukce k přihlášení do webináře zašleme registrovaným posluchačům e-mailem v den konání akce).

Seminář je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky.

Seminář jsme pro vás připravili jak formou prezenční (max. 100 účastníků), tak formou webináře – on-line přenosem přednášek doplněných chatem pro zasílání Vašich dotazů přednášejícím.

Seminářem vás opět provede Ing. arch. Ondřej Šefců.

Účastníci budou mít možnost stažení sborníku v PDF.

Program semináře

Seminář je zaměřen na charakteristiku materiálů a stavebních prvků, používaných ve 20. století, zejména v jeho druhé polovině. Tyto materiály jsou často součástí nebo přímo podstatou stavebních objektů, někdy i uměleckých děl, které jsou již chráněny jako kulturní památky nebo se uvažuje o jejich památkové ochraně.
Materiály byly vyvinuty v době velkého technického rozvoje a nových technologických možností. Mají velmi rozmanité složení, rozdílnou odolnost proti klimatickým vlivům a také rozdílně stárnou. U řady „nových hmot“ je obtížné zjistit jejich složení a způsob konzervování či restaurování. Některé moderní materiály mají „poločas rozpadu“: po určité době nastává jejich samovolná a často zcela fatální degradace. Mnoho moderních materiálů má dobrou fyzickou životnost, ale z estetického hlediska nepřijatelné stárnutí.
Projekt naváže na seminář konaný z r. 2022: „Moderní materiály minulého století I“, jenž byl věnován materiálům z plastů, hliníku a azbestu hojně používaného v druhé polovině 20. stol.
Na semináři r. 2023 budou představeny další moderní materiály: např. hořečnatá maltovina, různé druhy dřevovláknitých desek, pilinobeton, organické sklo a další. Informace poskytnuté v rámci semináře mohou mj. sloužit pro vytvoření názoru na to, co je vhodné či případně vůbec reálné zachovat, jaké jsou alternativní postupy a zkušenosti v příbuzných oborech včetně zahraničí.

Seminář je určen pracovníkům památkových ústavů, státní správy a územních samospráv, správcům památkových objektů, restaurátorům a konzervátorům, architektům a projektantům, studentům a učitelům odborných škol a dalším zájemcům o ochranu památek.

O zařazení semináře/webináře do programu celoživotního vzdělávání ČKA a ČKAIT je zažádáno.

Další informace »