Téma:

Ochrana archivních fondů

Obsah:
Editorial
Degradace archivního materiálu
Klimatické podmínky uložení archivních fondů
Systémy ukládání
Doporučená literatura

Anotace:
Společnost pro technologie ochrany památek existuje (a pracuje) již několik let. Svojí činností, průzkumy, semináři, workshopy i “polními” experimenty se snaží obsáhnout co možná nejširší spektrum problémů v této oblasti. Památky písemné – archivní však dosud stály poněkud stranou. Nebylo to proto, že bychom si nebyli vědomi důležitosti této oblasti, nebo že bychom podceňovali problémy, které jsou s uchováváním, konzervací a restaurováním knih a dalších památek na papírové či pergamenové podložce spojeny.
Částečně byla důvodem specializace členů společnosti orientovaná spíše do oblasti historických staveb nebo sochařských děl. Víme ale také, že pracovníci archivů, knihoven i restaurátoři papíru, pergamenu a dalších obdobných materiálů, nezůstávají při hledání nových technologických informací osamoceni. Jsou známy pravidelně pořádané semináře organizované v tomto oboru i publikace, které vydává např. Státní ústřední archiv, či další instituce.
Přesto bychom rádi tento dluh splatili. Poslední letošní číslo Zpravodaje STOP je proto zaměřeno právě na archiválie. Pracovníci Státního ústředního archivu připravili text, v němž shrnuli základní znalosti o vlivu nejdůležitějších vnějších i vnitřních faktorů na trvanlivost (či poškozování) archivních materiálů, průběh korozních procesů i způsoby odstraňování jejích následků. Uvedeny jsou rovněž zásady pro ukládání těchto památek (včetně dnes stále aktuálnějších informací o archivaci filmového a fotografického materiálu), v nichž zájemce může nalézt důležité údaje o doporučené preventivní péči, hodnotách teploty či vlhkosti vzduchu, vhodné pro daný konkrétní druh materiálu apod. Práce obsahuje i stručný popis zařízení, která poslouží k měření základních charakteristik depozitářů, především relativní vlhkosti a teploty vzduchu.
Autoři si byli vědomi, že při daném rozsahu publikace je nutno volit stručnou formu s odkazy na literaturu, kde mohou zájemci najít podrobnější informace o daném problému; literatura uvedená v závěru textu pokrývá prakticky celou diskutovanou problematiku.
Věříme, že čtenář ocení tuto soubornou informaci a že mu pomůže v situaci, kdy bude postaven před řešení konkrétního problému spojeného právě s archiváliemi. Domníváme se však, že zde najdou užitečné informace i další čtenáři, kteří o uchovávání či restaurování archivních sbírek nerozhodují, avšak kteří se o možnosti jejich zachování zajímají.
Na závěr bychom rádi poděkovali autorům – pracovníků Státního ústředního archivu, kteří si našli čas i energii a text přehledně zpracovali.

Autor anotace: Petr Kotlík, předseda STOP

Počet stran: 36