Téma:

Vyhodnocení experimentů s omítkami na Křivoklátě

Porovnání staveništních a prefabrikovaných vápenných omítek. Zpevňování vápenných omítek

Obsah:
Několik slov úvodem
Vápenné omítky – experiment na Křivoklátě
Ankety hodnocení omítek na Křivoklátě
Vyhodnocení dlouhodobého experimentu s omítkami na Křivoklátě
Experiment zpevňování omítek na Křivoklátě
Praktické zkušenosti s ošetřením historických omítek vápennou vodou – otázky a odpovědi
Experimentální vyšetření účinku vápenné vody na vápenné omítky
Summary

Anotace:
Společnost STOP uskutečnila od roku 1997 několik experimentů, které měly za cíl zhodnotit vhodnost některých materiálů a technologií používaných v oblasti obnovy a údržby památek. Zpravodaj se věnuje dvěma z nich – porovnání staveništních a prefabrikovaných maltových směsí pro vápenné omítky a zpevňování vápenných omítek, které byly realizovány na hradě Křivoklátě. Obsahuje příspěvky o jejich založení i vyhodnocení a také o zpevňování vápenných omítek. Věříme, že informace pomohou zájemcům přiblížit i tuto problematiku památkové péče. Společnost STOP děkuje správě hradu za poskytnutí ploch na experimenty a za možnost sledovat stav materiálů v čase. Další experiment týkající se stárnutí fasádních nátěrů probíhá od roku 2001 v areálu firmy Baumit, poslední vyhodnocení je obsaženo ve Zpravodaji č. 1/2015.

Omítky se až do druhé poloviny 18. století připravovaly s vápenným pojivem – vzdušným i hydraulickým. Při obnově fasád historických objektů se tedy požadují repliky těchto malt. Po roce 1989 se na našem trhu objevila řada omítek ve formě suchých maltových směsí, které byly, někdy až razantním způsobem, nabízeny i pro obnovu památek. Vesměs obsahovaly větší či menší množství cementu.

Proto společnost STOP provedla experiment, který měl zhodnotit vlastnosti a vzhled fasádních vápenných omítek ze staveništních malt a ze suchých maltových směsí. Omítky byly aplikovány na ohradní zeď v roce 1997 a až do roku 2005 byly každoročně hodnoceny účastníky podzimních seminářů konaných na hradě, v pozdějších letech příležitostně členy výboru. V roce 2018 byl stav omítek zdokumentován, odebraly se vzorky a provedly analýzy. Uvedené výsledky jsou shrnutím experimentu uskutečněného v daných podmínkách a době. Experimentu, jenž si kladl za cíl obě skupiny malt odborně zhodnotit a nalézt výhody i úskalí jejich použití. Aktéři jsou si vědomi, že by jej bylo možno provést dnes jinak. A to zejména s ohledem na poznatky o historických technologiích přípravy staveništních malt získané v mezidobí. V současné době připravujeme nový experiment, který by měl ukázat zejména souvislost trvanlivosti malt s jejich složením a technologií přípravy a nanášení.

Široce diskutovanou technologií při obnově fasád z vápenných omítek je jejich zpevňování. Produkt karbonatace vápenné vody je totožný s pojivem vápenných omítek, ale aplikace vápenné vody je mnohonásobná, tedy časově náročná. Na trhu jsou nové prostředky, většinou na bázi křemičitanů či organokřemičitanů, které jsou účinné a u nichž technologie zpevnění vyžaduje krátkou dobu, ale jsou často odmítány pracovníky památkové péče. Proto byl v roce 2004 proveden experiment zpevňování na staré vápenné omítce, v roce 2005 byl hodnocen účastníky semináře a v roce 2018 zdokumentován a vyhodnocen.

Autor anotace: Pavla Rovnaníková, předsedkyně společnosti STOP

Počet stran: 64