Téma:

Okna historických budov

Opravy a náhrady oken z hlediska památkářů, projektantů, restaurátorů a dalších odborníků

Obsah:
Několik slov úvodem
Obnova výplní v památkových objektech
Obnova oken staveb s kulturní hodnotou
Problematika oken z hlediska vyhlášky č. 268/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.
Technické požadavky na okenní konstrukce
Problematika výměny oken v památkově chráněných budovách a územích z pohledu realizátora
Posuzování stavu starých oken, opravy a jejich limity
Barevnost pražských oken v 19. století a v 1. polovině 20. století
Význam úpravy vnějších okenních křídel pro vložení izolačního dvojskla do starých špaletových oken
Odhlučnění historických oken zesíleným sklem
Druhy oplechování okenních parapetů
Je staré dřevo lepší než nové?
Summary

Anotace:
Okna a výplně obecně (vrata, dveře, výkladce, okenice atd.) jsou nedílnou součástí
architektury objektu, jejího výrazu i slohového zařazení. To platí jak pro historické objekty,
tak i pro soudobé stavby. Stavba, která postrádá výplně či je zasklena utilitární formou,
má „slepý“ výraz, její charakter je znehodnocen. Historické výplňové prvky jsou navíc
dokladem dobového řemesla, dovednosti zpracování materiálů, mnohdy jde o projevy
uměleckého řemesla. Kvalitní dochované výplně tvoří součást podstaty kulturních
památek.
Okna jsou však zároveň vystavena klimatickým vlivům, častému (a ne vždy ideálnímu)
užívání, vyžadují speciální údržbu. Okna jsou zároveň prvkem velmi sledovaným s ohledem
na tepelné ztráty budov, odhlučnění a další parametry. Zásadní roli hrají pochopitelně
i možnosti současné výroby a vynaložené náklady.
Problematice oken a dalším souvisejícím problémům byly věnovány semináře STOP
v letech 2014 a 2015. První seminář byl zaměřen na výrobu a obnovu oken, navazující
seminář se soustředil jednak na různé typy realizací a možnosti řešení, jednak na prvky
související s okny – parapety či materiál oken. Tématu se dotkl i seminář STOP o dřevě
v historických budovách pořádaný v roce 2016. Ve Zpravodaji jsou otištěny vybrané
příspěvky k této problematice.
Jako u všech našich seminářů a publikací i u tohoto Zpravodaje věnovaného oknům
uplatňujeme princip uvést k dané problematice co nejširší spektrum přístupů a názorů.
Proto jsou zde otištěny jak příspěvky z obce památkářů, které, byť s maximální snahou po
objektivitě preferují logicky co nejvyšší ochranu a maximální zachování starých
autentických originálů, tak příspěvky odborníků z praxe – technologů, projektantů
a odborných znalců poukazující na nutnost při opravách zohledňovat také technická
kritéria vyžadovaná v zákonných normách. Příspěvky zkušených restaurátorů obsahují
mimo jiné i varování před zjednodušujícím přístupem při aplikaci dvojskel do stávajících
okenních křídel, u nichž pak dochází ke zhoršení tvarové stability konstrukce.

Autor anotace: Ondřej Šefců, NPÚ, ÚOP v hl. m. Praze, Pavel Jakoubek, člen společnosti STOP 

Počet stran: 80