Téma:

Restaurování voskových předmětů

Druhy vosků, jejich vlastnosti, možnosti konzervace a restaurování

Obsah:
Několik slov úvodem
Vosky – přehled
Degradace včelího vosku
Použití poly(2‐ethyl‐2‐oxazolinu) – Aquazolu pro lepení voskových pečetí
Použití Aquazolu pro lepení voskových předmětů – poznatky z praxe
Použití propolisu při konzervaci voskových předmětů
Praktické zkušenosti s restaurováním voskových pečetí v Národním archivu
Výroba, konzervace a restaurování ceroplastik
Vosk jakožto nejstarší médium pro záznam zvuku
Summary

Anotace:
V muzejních nebo galerijních sbírkách, v archivech apod. se setkáváme s významnou skupinou předmětů, jejichž součástí je vosk. Vosky jsou organické materiály známé hlavně dobrou zpracovatelností, odolností proti stárnutí a vodoodpudivostí. Pro své vlastnosti i relativní dostupnost byl hlavně včelí vosk a jeho směsi s dalšími hmotami používán po dlouhé období jako nosič záznamů (od destiček s rytými znaky či písmem po válečky zachycujícími zvuk), velmi často jako materiál pečetí, dále pro zhotovování modelů (pro výrobu odlitků metodou ztraceného vosku, anatomických či botanických modelů apod.) i pro původní sochařskou tvorbu. Vosky byly používány jako pojivo malířských barev, později jako součást tzv. voskopryskyřičných směsí užívaných restaurátory pro nažehlování obrazů na plátně. Používaly se pro povrchovou úpravu jiných materiálů, kterým dodávaly lesk a vodoodpudivé vlastnosti, a v neposlední řadě se voskovými svícemi svítilo. Hmoty obsahující jako hlavní složku vosk sloužily často k tmelení nebo lepení.
Dnes se tak setkáváme s potřebou restaurování nejrůznějších voskových předmětů, jejichž zachování vyžaduje čištění, lepení, zpevňování (hlavně povrchu) či doplňování chybějících částí. Jindy se naopak objevuje potřeba odstraňování zbytků voskových nečistot, povrchových voskových úprav apod.
Je zřejmé, že dobré poznání vlastností vosků, možností jejich identifikace a metod restaurování nebo odstraňování je v oblasti památkové péče velmi důležité. Společnost pro technologie ochrany památek věnovala otázkám restaurování voskových předmětů dva samostatné semináře, kde přednesla příspěvky řada odborníků pracujících v archivech, v muzeích i jako samostatní restaurátoři. Zazněly zde zkušenosti i ze dvou zahraničních pracovišť.
Vybrané texty z obou seminářů jsou shrnuty v tomto čísle Zpravodaje STOP. Vedle základního přehledu vosků a jejich vlastností je možno zde nalézt výsledky výzkumných prací zabývajících se studiem některých charakteristických typů poškozování vosků a možnostmi lepení voskových předmětů. Otištěny jsou samozřejmě i práce shrnující zkušenosti s restaurováním různých typů sbírkových a uměleckých předmětů, jejichž základní složkou je právě vosk. Věříme, že toto číslo Zpravodaje STOP bude užitečné pro všechny, kteří se péčí o voskové artefakty zabývají.

Autor anotace: Petr Kotlík, předseda STOP

Počet stran: 68