Téma:

Omítky – Chemické a technologické vlastnosti (vyprodáno)

Autor: Pavla Rovnaníková

Obsah:
Předmluva
Historický vývoj
Druhy omítek a jejich vlastnosti
Další složky malt pro omítání
Přídavky a přísady do vápenných malt
Kvalita omítek na bázi vápna
Degradace omítek
Analýza omítek
Literatura

Anotace:
K napsání této publikace mě vedla snaha o podání přehledu chemických a technologických vlastností malt pro omítání, procesu vytváření pevné struktury omítek, vlastností zatvrdlých omítek a jejich degradace.
Publikace je zaměřena zejména na exteriérové omítky na vápenné bázi s možnou modifikací anorganickými a organickými přídavky a přísadami, ale nejsou opomenuty ani další omítkové materiály, které byly historicky používány a lze je nalézt na památkově chráněných objektech. Jsou zde shrnuty poznatky historické i poznatky současného stavu znalostí o stavebních pojivech a maltách pro omítání míchaných přímo na stavbě, ale zmínka je také o prefabrikovaných směsích. Publikace nehodnotí materiály a technologie z pohledu historie, ale pouze z hlediska přírodních zákonů, kterými se fyzikálně chemické procesy při vytváření pevné struktury omítek a následná možná degradace řídí.
Publikace částečně navazuje na publikaci kolektivu autorů Vápno, STOP, Praha 2001.
Je určena studentům odborných škol, restaurátorům a konzervátorům, kteří se zabývají opravami omítek, pracovníkům památkové péče a všem zájemcům z řad odborné stavební veřejnosti, kteří mají zájem o prohloubení znalostí uvedené problematiky.
Děkuji Ing. Dagmar Michoinové za poskytnuté výsledky zkoumání vlivu přírodních vláknitých materiálů na vlastnosti vápenných malt. Dále bych ráda poděkovala Ing. Viktoru Heidingsfeldovi, CSc., Ing. Petru Kotlíkovi, CSc. a Ing. Evě Šimůnkové za laskavé přečtení a připomínky k rukopisu. Autorka

Počet stran: 94