Téma:

Metody instrumentální analýzy při průzkumu památek

Autor: Miroslava Novotná Jiří Karhan Dorothea Pechová

Obsah:
Předmluva
Zásady při průzkumu památek
Některé analytické metody pro průzkum památek
Analýza organických látek

Anotace:
Cílem textu je stručná souhrnná informace o možnostech moderních analytických instrumentálních technik a jejich uplatnění v památkové péči. Autoři vyšli z učebního textu pro studenty VŠCHT v Praze vydaného v roce 1993 a rozšířili jej o nové publikované aplikační možnosti. Přístrojová technika v současnosti zaznamenává překotný rozvoj podmíněný i rozvojem výpočetní techniky. Ta dává analytické chemii další mohutnou zbraň pro řešení problémů. Snahou autorů je pomoci čtenáři v orientaci v rozsáhlé a mnohdy i mezioborové problematice.
Text je členěn do tří základních částí. První je věnována metodice správného odběru vzorků, která je základem úspěšné analýzy.
Předpokládaným čtenářem textu je i uživatel s nechemickým vzděláním. Proto je druhá část stručným popisem vybraných, často užívaných a v České republice dostupných instrumentálních analytických metod včetně nástinu možných aplikací.
Úspěšná analýza je však podmíněna i znalostí chemických vlastností analyzovaných materiálů, jejich reaktivity a chemicko technologických dopadů na složení vzorků. Tato problematika je předmětem třetí části. Vzhledem k omezenému rozsahu byly vybrány pouze některé organické látky k podrobnějšímu popisu. Současně je citována původní literatura i přehledové články tak, aby přinesla detailnější přehled o praktickém použití instrumentálních analytických metod v komplexní problematice památkové péče.
Autoři

Počet stran: 109