Téma:

Kámen v památkové péči

Obsah:
Čištění kamenných památek z pohledu technologa
Metody odsolování při restaurování porézních materiálů
Chemické možnosti zpevnění a povrchové ochrany kamene
Technologie přípravy umělého kamene
Technologické možnosti barevných úprav kamene
Lazurní nátěry na kámen
Hydrofobizace stavebních materiálů – možnosti a rizika
Braunův Betlém z pohledu technologa.
Příklad systémové péče o hřbitovní náhrobky
STOP k tématu „Kámen v památkové péči“

Anotace:
Články uveřejněné v tomto čísle Zpravodaje STOP jsou věnovány technologickým postupům jednotlivých korků konzervování a restaurování kamene. Vybrali jsme do něho základní texty, které vznikly v průběhu existence společnosti v souvislosti s různými jejími aktivitami – jako příspěvky na seminářích, články do Zpravodaje nebo jako doprovodné texty k průzkumům materiálů a technologií, které společnost organizovala. Jednotlivé články mimo jiné ukazují, že údržba a obnova kamenných objektů byla předmětem zájmu společnosti STOP od samého začátku její existence. Rozsah jednoho čísla umožnil pouze omezený výběr textů, řada dalších, mnohdy podrobnějších či úžeji zaměřených, proto musela zůstat stranou. Vybrané práce také dokládají, že se v minulém období názory na ošetřování kamenných památek u nás i ve světě změnily jen málo a totéž platí i pro používané materiály a postupy. Technický a přírodovědný vývoj sice přinesl některé nové prostředky, ale základní sortiment dnes nabízených a používaných látek se jen málo liší od prostředků z přelomu století.
Jako v celé památkové péči, i při ošetřování kamenných objektů je v současnosti zřejmý odklon od rasantního čistění, rozsáhlého doplňování, „barevného sjednocování“ apod. spíše ke konzervačním postupům. Přibývá také případů, kdy je nutno „opravovat“ starší zásahy a odstraňovat dříve použité dnes neúčinné prostředky.

Autor anotace: Petr Kotlík, předseda STOP

Počet stran: 39