Téma:

Hygiena vnitřního prostředí památkových staveb

Obsah:
Editoria
Na co se zaměřuje a potenciálně může zaměřovat Hygiena vnitřního
prostředí památkových staveb?
Azbestocementové výrobky v kontextu zdravotních rizik a jako součást
historického prostředí
Složky interního mikroklimatu a vnitřní prostředí památkových staveb
Moniliales v muzeích, mykotoxiny a jejich působení; muzejní prostředí
a zdraví (ke koncepci Hygienického statutu muzea)

Anotace:
Stále více převažuje názor, že by památkové stavby neměly být jen „mrtvým“ muzeem, kde se běžný život zcela zastavil. V řadě případů je výhodné, když historický objektalespoň v určité míře „žije“, když může sloužit k setkávání, organizování kulturních akcí apod. Častější a dlouhodobější přítomnost člověka však klade i určité požadavky na stav objektu. Na jedné straně může přítomnost návštěvníků ovlivňovat jeho vnitřní klima (teplotu, množství vodní páry (apod.), a tím i jeho životnost. Na straně druhé by samotný objekt měl splňovat určité hygienické normy, nutné pro minimalizaci rizika poškození zdraví návštěvníků či v objektu zaměstnaných osob.
Faktory, jež mohou ohrozit zdraví návštěvníků či pracovníků, mohou být vyvolávány přítomností materiálů nebo látek, jež byly do objektu vneseny v průběhu existence. Hygienické normy a předpisy jsou obvykle brány v úvahu především u výrobních objektů a obytných budov, je však důležité z jejich pohledu posuzovat i památkové stavby, především ve výše uvedených případech častého či běžného využívání veřejností.
Toto číslo Zpravodaje je prvním pokusem o zamyšlení nad touto problematikou. Jednotlivé příspěvky se snaží nejen základní otázky hygienických zásad v památkových stavbách obecně formulovat, ale tuto někdy komplikovanou problematiku dokumentovat i na konkrétních případech – na rizicích spojených s osinkocementovou (asbestovou) krytinou staveb a na nebezpečí spojeném s přítomností mykotoxinů jako produktů mikroorganismů přítomných v historických
prostorech.

Autor anotace: Petr Kotlík, předseda STOP

Počet stran: 42

Zpravodaj STOP je vydán za podpory Ministerstva kultury České republiky