Téma:

Nanomateriály v památkové péči

Obsah:
Editorial
Možnosti využití nanomateriálů v památkové péči
Micelární roztoky a mikroemulze pro čištění historických materiálů
Laboratorní použití micelárních roztoků a mikroemulzí při čištění
historických materiálů
Nanočástice stříbra – biocidní ochrana historických materiálů
Biocidní účinnost prostředků na bázi nanočástic stříbra
Nanovápno pro konsolidaci porézních materiálů. Principy, mechanismy
Strukturní zpevnění vápenné omítky a vápence nanodisperzí CaLoSiL
Testování „nanosuspenzí“ na bázi hydroxidu vápenatého v rámci
projektu Stonecore

Anotace:

Tématem příspěvků tohoto čísla Zpravodaje STOP jsou nanotechnologie a nanomateriály a možnosti jejich uplatnění při péči o památkové objekty a sbírkové či umělecké předměty. Přesto, že oblast památkové péče je do značné míry oblastí konzervativní, preferující postupy a materiály, které jsou známy a využívány člověkem po dlouhou dobu, nacházejí v ní uplatnění i nové, „moderní“ látky a metody. Příkladem mohou být polymerní zpevňovací prostředky silikátových materiálů (kamene, cihel, omítek, nástěnných maleb aj.), nebo adheziva užívaná restaurátory závěsných obrazů, archiválií apod.
Mezi velice soudobé a rychle se rozvíjející patří výzkum, vývoj a ověřování praktického uplatnění systémů s velice malými částicemi – tzv. nanosystémů. Zájem o tuto oblast postupně roste v řadě odvětví, v poslední době ani péče o kulturní dědictví není výjimkou. Řada výzkumných pracovišť po celém světě hledá souvislosti mezi strukturou a vlastnostmi různých systémů s pevnými nebo kapalnými částicemi, jejichž velikost leží v rozmezí jednotek až stovek nanometrů. I v programech zaměřených na oblast péče o památky existuje několik projektů, které se zabývaly nebo zabývají touto problematikou. Pravděpodobně nejdále je studium tzv. nanovápna – disperzí částic hydroxidu vápenatého, které je již dostupné i komerčně a pozvolna nalézá cestu do praxe restaurátorů a konzervátorů.
Příspěvky tohoto čísla se snaží zmapovat tři základní oblasti možného využití nanosystémů a nanotechnologií při obnově a ochraně památkových objektů.
Doufáme, že na tento první krok brzy navážou další – semináře, workshopy a odborné publikace zaměřené na tuto oblast, a že se tak objeví v restaurátorské a konzervátorské praxi nové, užitečné a přitom šetrné postupy a technologie.

Autor anotace: Petr Kotlík, předseda STOP

Počet stran: 60

Zpravodaj STOP je vydán za podpory Ministerstva kultury České republiky