Téma:

Pórovitá a slinutá keramika. I. Část

Obsah:
Editorial
Vliv keramických surovin na strukturu a vlastnosti pórovitého
keramického střepu
Historické pórovité keramické materiály. Druhy, povrchové úpravy a nejčastější typy poškození
Metodika konzervování a restaurování pórovité, archeologické keramiky
Definice keramických slinutých materiálů. Struktura a vlastnosti
Historické slinuté keramické materiály. Druhy, povrchové úpravy a nejčastější typy poškození
Restaurování slinuté keramiky. Rekonzervační zákroky

Anotace:
Letošní poslední číslo Zpravodaje STOP je věnováno keramice – materiálu velice často zastoupenému ve sbírkách našich hradů a zámků, muzeí i galerií. Neméně často se s ním setkáváme i v depozitářích archeologických pracovišť. Otištěné texty shrnují teoretické příspěvky, které byly připraveny pro dva semináře, jež společnost STOP uspořádala v tomto a v minulém roce.
I když základní principy výroby a zpracování se měnily většinou jen málo, prošla keramika, jako většina hmot používaných člověkem, v průběhu doby velice intenzivním vývojem – od primitivních nádob, sošek, či artefaktů, jejichž způsob užití dnes někdy není ani zcela zřejmý až k porcelánu případně k moderní technické keramice s velice specifickými vlastnostmi. Výroba keramiky vždy úzce souvisela se zdrojem surovin a samozřejmě se stupněm technické vyspělosti společnosti. Protože keramické předměty jsou mnohdy jediným dokladem dávno zaniklých společností, je jejich záchrana pro poznání a uchování „paměti lidské společnosti“ mimořádně důležitá. Pro konzervování či restaurování keramiky – pro pochopení jejích degradačních procesů i volbu materiálů a postupů čistění, konsolidace, lepení, doplňování keramických památek jsou velice důležité znalosti vlivu výběru surovin a způsobu zpracování na vlastnosti keramiky a na její odolnost proti vnějším vlivům. Právě tyto informace jsou stručně shrnuty v příspěvcích tohoto čísla Zpravodaje. V následném – prvním čísle příštího ročníku budou uveřejněny navazující texty s praktickými informacemi o restaurování či konzervování vybraných artefaktů z porézní i slinuté keramiky.

Autor anotace: Petr Kotlík, předseda STOP

Počet stran: 76

Zpravodaj STOP je vydán za podpory Ministerstva kultury České republiky