Téma:

Nástěnné malby

Obsah:
Editorial
Techniky provedení poškození nástěnných maleb
Příčiny poškození nástěnných maleb
Průzkum nástěnných maleb
Zpevňování nástěnných maleb
Restaurování dvou klenebních obrazů Josefa Kramolína

Anotace:
Pro výtvarnou úpravu vnitřních či venkovních povrchů zdí nebo stropů staveb se postupně užívala řada technik – od těch technologicky jednodušších (např. sgrafita) až po technologicky komplikovaná díla malířská, jejichž struktura je tvořena několika vrstvami s charakteristickými vlastnostmi, vytvářenými za dodržování dosti přesných technologických pravidel. I materiálově je tato skupina uměleckých či uměleckořemeslných děl dosti pestrá. Pojivem barevné vrstvy je nejčastěji uhličitan vápenatý pocházející z podkladové vrstvy (např. intonaka) nebo dodávaný současně s malbou. Používaly se však pro tento účel i jiné látky – např. rostlinné oleje, sádra nebo vosk, nověji i vodní sklo nebo polymerní disperze. Také paleta barevných odstínů byla dosti široká – od jednoduchých sgrafit se dvěma základními odstíny po složité barevné kompozice olejových maleb na plátně nalepeném následně na povrch zdi nebo nanášené přímo na předem upravenou omítku.
Specifickým rysem těchto děl je fakt, že jsou pevně spojena se zděnou konstrukcí. Proto bývá příčinou jejich poškození nejen destrukce vlastní barevné kompozice, ale neméně často právě poškození podkladního zdiva. Tento fakt také ovlivňuje volbu metod konzervace či restaurování. Materiály i postupy, které jsou pro restaurování či konzervování nástěnných maleb používány, prošly v průběhu času určitým vývojem, stejně jako názory na přípustný stupeň intervence při tomto zásahu.
Toto číslo Zpravodaje shrnuje základní informace o technologiích a prostředcích používaných při vzniku nástěnných úprav i hlavní faktory, které se podílejí na jejich poškozování. Tato část je (s laskavým svolením autora) převzata z publikace Nástěnné malby Ing. Ivana Vaněčka, vydané naší společností v roce 2000.
V následujících textech této publikace jsou popsány materiály používané v současnosti pro konzervování či restaurování, a ukázka řešení konkrétního problému nástěnné malby ne zcela obvyklé stavby.
Společnost STOP se po deseti letech k tématu nástěnných maleb vrací (kromě zmíněné publikace STOP organizoval v roce 1999 také samostatný odborný seminář zaměřený na tuto oblast). Věříme, že texty zde otištěné budou zdrojem užitečných informací pro všechny, kteří se o nástěnné malby ve všech jejich modifikacích zajímají.

Autor anotace: Petr Kotlík, předseda STOP

Počet stran: 32

Zpravodaj STOP je vydán za podpory Ministerstva kultury České republiky