Téma:

Péče o sbírkové předměty

Obsah:
Editorial
Zásady preventivní péče v depozitářích
Ochrana depozitářů před biologickými škůdci
Podmínky pro depozitní uložení předmětů z usní
Podmínky pro uložení dřeva v depozitářích
Textilní materiály – příčiny poškození a vhodné podmínky pro uložení v depozitářích
Degradace, archivace a systémy ukládání archiválií a fotografického materiálu
Kovové materiály v depozitářích
Keramika – vhodné podmínky pro uložení v depozitářích
Sklo a příčiny jeho degradace

Anotace:
Čtvrté číslo letošního, osmého ročníku Zpravodaje STOP, které vychází na konci roku 2006, obsahuje texty, jež byly z větší části připraveny a předneseny na semináři Depozitáře I v dubnu tohoto roku. Již při přípravě uvedeného odborného setkání jsme zamýšleli soubor informací zaměřený na preventivní péči o sbírkové předměty zveřejnit tak, aby byl dostupný nejen jeho účastníkům. V případě uvedeného tématu byl počet zájemců o příspěvky zde přednesené ještě vyšší, než obvykle – nejen za strany konzervátorů a dalších pracovníků muzeí, ale i z řad soukromých restaurátorů, pracovníků památkových ústavů apod. I to v nás podpořilo myšlenku přednesené texty (v některých případech doplněné a aktualizované) otisknout ve Zpravodaji.
Máte tedy v ruce informace o tom, jaké jsou základní požadavky na ukládání a „údržbu“ předmětů z organických materiálů – dřeva, textilu a archiválií i z materiálů anorganických - kovů, keramiky a skla. Je zřejmé, že jsou odlišné, v některých případech až téměř neslučitelně. O to větší péči je nutno věnovat uložení objektů, kde jsou obě skupiny (organické i anorganické látky) kombinovány. Typickým příkladem jsou automobily. Kovy a sklo zde tvoří stejně nedílnou součást exponátu jako lak, pryž, kůže, textil, u starších objektů i dřevo u novějších naopak plasty. Zajistit nejen v depozitáři, ale i v expozici prostředí, které se alespoň blíží podmínkám optimálním pro jednotlivé skupiny materiálů, a navíc příliš neznepříjemňuje pobyt personálu i návštěvníků, je velice tvrdý oříšek.
Praktické zkušenosti z některých pracovišť s řešením uvedených problémů zazněly na volném pokračování prvního semináře – na setkání na Křivoklátě v září 2006.
Přestože se mnohdy jedná o pro odborníky základní, obecně známá fakta (nutnost monitorování podmínek uložení, vztah teploty a množství vody ve vzduchu, náchylnost organickým materiálů k biologickému napadení, nebezpečí vlhkosti pro dlouhodobé ukládání kovových objektů apod.), stále se velice často setkáváme s tím, že nejsou z různých důvodů respektována. Příčin je jistě více, věříme však, že alespoň část by jich mohla být odstraněna, budou-li brány vážně údaje shrnuté v této publikaci. Pokud se to podaří, bude cíl tohoto čísla

Autor anotace: Petr Kotlík, předseda STOP

Počet stran: 56

Zpravodaj STOP je vydán za podpory Ministerstva kultury České republiky