Téma:

Nostický palác

Obsah:
Editorial
Rehabilitace paláce pro sídlo Ministerstva kultury
Stavebně historický vývoj Nostického paláce
Moderní technická infrastruktura v Nostickém paláci
Zajišťování a sanace v krovech, stropech a zdivu
Obnova omítek
Vnitřní povrchy a práce v interiérech
Metrostav v Nostickém paláci
Vzpomínka na inženýra Fantyše
Plán činnosti STOP v roce 2004

Anotace:
Tímto číslem Zpravodaje STOP, které je věnované Nostickému paláci, otevíráme již šestý ročník časopisu Společnosti pro technologie ochrany památek. Pět let jsme vydávali čtvrtletník s úmyslem poskytovat ucelené informace o technologiích ochrany památek a (nebo) rychlé informace o možnostech záchrany, návrzích na řešení, či způsobu realizace (většinou úspěšné) obnovy významného historického objektu.
V tomto čísle chceme čtenáře seznámit se zdařilou rekonstrukcí Nostického paláce – významné pražské barokní stavby, jejíž historie sahá do druhé poloviny 17. století. Čtenář zde najde informace o historii stavby, o stavu jednotlivých stavebních i výtvarných prvků před započetím obnovy, jsou zde zachyceny údaje o stavebních konstrukcích, vnějších i vnitřních omítkách i o postupech rehabilitace jednotlivých částí objektu; texty jsou doplněny i obrazovou dokumentací. Editace, zajišťovaná pouze „ve vlastní režii“ (není asi třeba připomínat, že je dána především našimi finančním možnostmi) však limituje rozsah časopisu a neumožňuje zveřejnění všech poskytnutých materiálů o rekonstrukci Nostického paláce. Omezuje bohužel i kvalitnější reprodukci obrazové i fotografické dokumentace, technických schémat, konstrukčních detailů aj.
Věříme, že i toto číslo si najde okruh čtenářů a poskytne dostatek odborných informací památkářům, projektantům, technologům aj. pro práci při ochraně památek a dalším zájemcům – profesionálům i amatérům, předá cenné informace o Nostickém paláci.
Publikace může sloužit i jako určitý „předkrm“ před případným vydáním větší a obrazově bohatší, zároveň však finančně i časově náročnější publikace.
Po opuštění Valdštejnského paláce a dalších budov na Malé Straně, jež převzal Senát ČR, se Nostický palác stal jedním ze objektů ministerstva kultury. Právě pro využití tímto úřadem byl nemalým nákladem rekonstruován. Pečlivá příprava, kvalifikace jednotlivých odborníků, kteří se na průzkumu i vlastních rekonstrukčních či restaurátorských pracích podíleli, spolu s potřebným rozsahem spolupráce mezi projektanty, pracovníky památkové péče a prováděcími pracovníky či firmami byly nutným předpokladem dobrého výsledku. Dnes se Nostický palác stal jedním z reprezentativních budov ministerstva kultury.
Rádi bychom poděkovali všem autorům za zpracování zkrácených verzí zpráv, dík patří sponzorovi tohoto čísla – Metrostavu, a. s. za finanční příspěvek na tisk časopisu.

Autor anotace: Petr Kotlík, předseda STOP

Počet stran: 58

Zpravodaj STOP je vydán za podpory Ministerstva kultury České republiky