Téma:

Klášter Porta coeli

Obsah:
Editorial
Klášter Porta coeli
Proměny portálu konventního kostela cisterciáckého kláštera
Restaurování portálu z hlediska památkové péče
Příspěvek archeologie k historii portálu v klášteře Porta coeli
Statický průzkum a odvlhčení
Petrologický výzkum západního průčelí kostela
Přírodovědný a technologický průzkum portálu
Zpráva o restaurátorském průzkumu
Rozhovor se sponzorem čísla
Informace o STOP

Anotace:
Poslední letošní číslo Zpravodaje STOP se řadí mezi ty, které jsou věnovány konkrétním památkovým objektům. Rozšiřujeme tak řadu publikací s tématem Braunova Betlému u Kuksu či Levého soch a reliéfů v Liběchově, Olomouckého Sloupu Nejsvětější Trojice nebo hradu Vízmburk.
Zmíněné publikace se snaží o ucelený popis stavu památky, o shrnutí její historie včetně minulých zásahů. Obvykle jsou zde shromážděny také informace o průzkumu, způsobech obnovy, konzervace či restaurování, případně další návrhy záchranných prací pro zachování památky. Soustředěním informací o objektu z pohledu odborníků různých profesí chce STOP přispět i k získávání dalších kontaktů a k posílení zájmu kompetentních míst o daný objekt a chce také pomoci hledat alternativní finanční zdroje a řešitelské skupiny odborníků.
Tématem tohoto čísla je jedna z nejcennějších gotických památek naší republiky, proslulý západní portál tišnovského kláštera Porta coeli (Brána nebes). Význam tohoto objektu i pozornost památkářské obce, se kterou byly práce sledovány, vyžadovaly při zpracování projektu restaurování i při samotném provádění mimořádnou důkladnost i pečlivost. Výsledek, jehož bylo při záchraně dosaženo, odpovídá vynaloženému úsilí. Proto jsme uvítali možnost otisknout stručné zprávy jednotlivých odborníků či odborných týmů, kteří se na obnově a restaurování podíleli.
Čtenář najde v tomto čísle nejen stručné informace o historii a významu památky z dnešního pohledu památkové péče, ale i výsledky přírodovědného a archeologického průzkumu, stejně jako průzkumu statického či průzkumu a návrhu řešení ochrany objektu před vlhkostí. Posledním příspěvkem, nikoliv však významem, je zpráva restaurátora o restaurátorském průzkumu a postupech, které byly při vlastním restaurování použity. Shromážděné informace mohou sloužit jako užitečná dokumentace úspěšného konkrétního zásahu na cenné památce. Je zřejmé, že odborně dostatečně fundovaný pracovní tým, efektivní organizace prací a v neposlední řadě i finanční zajištění, které byly podmínkami kvality zásahu na objektu Porta coeli, se nemusí v případě jiných památek podařit soustředit. Nicméně probíraný zásah ukazuje na současné možnosti jednotlivých odborných skupin i kvalifikovaného „správce“ památky. Zpravodaj tak může sloužit i jako ukázkový příklad průzkumu stavu cenného objektu i navržených řešení jednotlivých problémových oblastí.

Autor anotace: Petr Kotlík, předseda STOP

Počet stran: 67