Téma:

Povodně 2002

Obsah:
Několik slov úvodem
Několik poznámek k vysoušení zdiva jako následků povodně
Nejdůležitější kroky při sanaci vodou zaplaveného objektu
Povodně z pohledu současné památkové praxe
Památkáři, povodně a skutečnost
Několik poznatků z letošních povodní
Sanace zděných objektů po povodni
Sanační omítky
Technické možnosti ochrany zdiva před vzlínající vlhkostí
Opravy omítaných fasád
Jak postupovat při zasažení dřevěných podlah povodněmi
Zásady při odstraňování plísní z objektů po záplavách
Předcházení haváriím a živelním pohromám v knihovnách
První pomoc zaplaveným archiváliím
Stručný přehled metod sušení archiválií

Anotace:
Tématem tohoto čísla Zpravodaje měly být informace o problémech spojených s obnovou a sanací barokního komplexu Lorety v Rumburku. Události letošního srpna nás však přiměly tento záměr změnit. Jedním z prvních impulzů k tomu, zamyslet se, jakou formou můžeme nejvíce pomoci při odstraňování škod napáchaných letošní povodní, byl telefonát Ing. arch. I. Krčmáře, ze SPÚ v Ostravě, který nám nabídl svůj příspěvek o zkušenostech z povodní na Moravě v roce 1997. Byli jsme si vědomi, že s naším občanským sdružením spolupracuje velké množství odborníků, majících znalosti a praktické zkušenosti v oborech souvisejících s problematikou odstraňování následků povodní – důležité je, aby se tyto informace dostaly rychle k těm, kteří je potřebují, kteří potřebují mít představu co udělat hned, zítra, za půl roku, na co nikdy nezapomenout. I řada dotazů na konkrétní možnosti vysoušení a sanace staveb (dnešní nejaktuálnější problém), záchranu archiválií ze zatopených fondů aj., nás přesvědčila, že můžeme pomoci.
Usoudili jsme, že pořádání semináře či pracovního setkání (workshopu) s uvedeným tématem není v současné situaci ta nejsprávnější forma. V „holínkách a s plísní ve vlasech“ by měl asi jen málokdo zájem (i čas) odjet na seminář, nehledě na problémy s dopravou v Praze.
Došli jsme k názoru, že užitečnější bude ve spolupráci s dalšími odborníky zpracovat nejdůležitější informace jak postupovat, jsme-li postaveni před úkol zajistit vybrané typy památek či jejich části po zatopení vodou, čeho se vyvarovat a s jakým nebezpečím počítat u takovýchto objektů v budoucnu. Chtěli jsme je připravit tak, aby byly k dispozici v písemné formě, aby mohly být tak říkajíc po ruce. Jsme si vědomi, že některé navrhované zásady již přicházejí „s křížkem po funuse“. Čas pro jejich provedení byl již dříve, nicméně přesto považujeme za užitečné je uvést. Zároveň však uvádíme i informace obecnější, využitelné v dalším období, kdy první, akutní zásahy již byly provedeny a bude vhodné (či nutné) přikročit k dalším krokům likvidace škod.
Domníváme se však, že toto číslo Zpravodaje může být zdrojem důležitých informací i v budoucnu. Jsme toho názoru (možná na rozdíl od některých politiků), že vědomí možných rizik a nebezpečí umožňuje daleko spolehlivěji se připravit na nutné akutní i dlouhodobé zásahy, možnost vypracování odborně fundovaných scénářů, pravidel a doporučení, než pouze rychlá improvizace (v té jsme my Češi nepřekonatelní). Jsme přesvědčeni, že včasnou diskusí mezi mnoha profesními odborníky a praktiky (i v ČR je jich dost, jen je nutné je v předstihu oslovit a o názor požádat) je možné stavět koncepční plány s minimalizací rizika, že na něco bude zapomenuto (to otřepané „čím víc vím, tím víc vím, že nic nevím“).
Děkujeme na tomto místě všem autorům (včetně zahraničních), kteří připravili své texty nebo svolili k otištění užitečných textů starších.
Obsah je členěn do tří tématických bloků: v první části jsou uveřejněny příspěvky výhradně reagující na povodně v roce 2002, publikovány jsou hlavně jako komentáře k aktuální situaci. O názory a zkušenosti jsme požádali členy naší společnosti, ale i pracovníky institucí, kteří se akcí STOP zúčastňují jako odborní spolupracovníci – všichni bez výjimky dodali své příspěvky i přes pracovní vytížení v co nejkratším možném čase.
V dalším bloku zveřejňujeme články, obsahující odborné texty k tématům, které se následků povodní a odstraňování škod dotýkají. Některé z nich byly již publikovány při akcích pořádaných Společností pro technologie ochrany památek (především ve sbornících ze seminářů a jako doprovodné texty průzkumových akcí STOP).
Uveřejněné „firemní stránky“ obsahují nabídky dodavatelů a výrobců materiálů a technologií, cíleně zaměřené na potřeby sanací škod způsobených povodněmi. Autory krátkých textů i inzerátů jsme díky velké nabídce a omezenému rozsahu této publikace museli vybírat – snažili jsme se, aby se do výběru dostali především ti, jejichž výrobky jsou známé svou kvalitou i spolehlivostí. Inzerenti nám finančně pomohli vydat mimořádné číslo v rozsahu, který bychom sami finančně nezvládli unést.
Na závěr uvádíme výběr ze seznamu průzkumů materiálů a technologií, které provedl STOP – v těchto tabulkových přehledech lze najít adresy dodavatelů materiálů a technologií pro účel sanací po povodni, vlastnosti výrobků i parametry technologických zařízení.

Autor anotace: Petr Kotlík, předseda STOP

Počet stran: 85