Téma:

Kamenná, pálená a dřevěná dlažba

Obsah:
Editorial
Obnova dlažby v historických objektech
Dlažba z pohledu památkové péče
Kamenná dlažba v interiéru i exteriéru
Pražské chodníky
K záchraně a obnově kamenné historické dlažby
Pálená a tavená dlažba
Technologie keramických dlaždic
Několik poznámek k výrobě kameninových dlaždic
Dřevěná dlažba
Rozhovor s Vladimírem Škopkem

Anotace:
Dostává se vám do rukou první číslo Zpravodaje STOP v roce 2001. Je z něho zřejmé, že i v letošním roce chceme touto formou pokračovat ve snaze informovat o zajímavých tématech památkové péče, o technologických otázkách a problémech spojených s ochranou historických objektů a sbírkových předmětů. Odezva čtenářů na minulý ročník byla velice příjemná; řada z vás si celý ročník objednala, někteří žádali i exempláře z roku předešlého. Pokud to bylo možné, snažili jsme se vyhovět.
Naše představy o zaměření Zpravodaje se nezměnily. Pokud nám budou síly i finanční prostředky stačit, chceme dále jej zaměřovat na užší, konkrétní témata a poskytovat širokému okruhu zájemců základní informace k dané problematice. V případě zájmu jsme schopni (a ochotni) připravit i mimořádné číslo, věnované např. významnému památkovému objektu nebo souboru památek (městu apod.). Příspěvky v něm by mohly informovat o problémech s obnovou či restaurováním daného objektu, způsobech jejich řešení a Zpravodaj STOP by zároveň mohl sloužit i jako určitá forma prezentace památky i pracovníků, kteří se na její záchraně podíleli. Případní zájemci o spolupráci v této oblasti se mohou obrátit na sekretariát společnosti.
Tématem tohoto čísla Zpravodaje je dlažba – kamenná, pálená, tavená i dlažba dřevěná, na kterou se v současnosti občas zapomíná. Některé příspěvky zazněly na naších dřívějších seminářích, jiné byly zveřejněny v souvislosti s prováděnými průzkumy. Z toho je patrné, že materiálům i technologiím spojeným se záchranou či obnovou dlažby jako významného prvku historických staveb jsme se věnovali již v minulých letech. Nové jsou informace o dlažbě dřevěné včetně přehledu firem a základních údajů o jejich výrobcích. Ze zkušenosti víme, že dřevěné dlažbě je v odborné literatuře věnováno jen velice málo pozornosti, přesto, že ji v řadě dnes již historických objektů v lepším či horším stavu nalézáme. A nejen to, můžeme se setkat i se zcela novými špalíkovými dlažbami, položenými při nedávné rekonstrukci některých objektů „historicky laděnými“ majiteli.
Na závěr bych rád zmínil možnost pořádání výukových kurzů či cyklů přednášek pro zájemce o fasádní nátěrové systémy, ochranu před graffiti či konzervaci kamene. Domníváme se, že pro skupinu zaměstnanců výrobních, dodavatelských či prováděcích firem by to mohla být příležitost, jak doplnit aktuální technologické znalosti, získat přehled o nejdůležitějších výrobcích a postupech v dané oblasti apod. Zajímavé je, že zájem o tuto činnost projevila řada jednotlivců, jejichž časové možnosti však byly natolik rozdílné, že se společný termín konání kurzu hledal pouze velice obtížně. Poněkud snazší situace je právě u skupin z jedné firmy, společnosti apod. Domníváme se, že doplňování znalostí např. u řemeslných profesí, které se podílejí na obnově památek, je oblast u nás dosud dosti zanedbávaná. Přitom v zahraničí (v Německu atd.) jsou tyto typy kurzů organizovány zcela pravidelně.

Autor anotace: Petr Kotlík, předseda STOP

Počet stran: 44