Téma:

Údržba stavebních památek

Monitorování poruch, různé aspekty údržby a jejího zajištění, praktická opatření

Obsah:
Několik slov úvodem
Pohled památkáře na údržbu ve vazbě na typické poruchy historických staveb
Preventívna údržba historických stavieb
Údržba památek očima soudního znalce
Údržba památek – prevence velkých škod a vysokých nákladů
Údržba památkových objektů
Monitoring poruch stavebních památek pomocí dronů
Poruchy dřevěných prvků krovových a stropních konstrukcí a jejich údržba
Doporučená údržba dřevěných oken a dveří
Technologické možnosti údržby fasád
Příklad manuálu údržby exteriérových prvků objektu – Královský letohrádek
Udržování vnitřního prostředí v památkových objektech
Kanalizační svody starších budov. Praktické možnosti diagnostiky
Summary

Anotace:
Údržba stavebních památek je činnost, která se nezdá být moc atraktivní. Často je podceňovaná a zanedbávaná, ale je velmi (až životně) důležitá. Při její absenci jsou stavební konstrukce velmi rychle poškozovány, nejdříve z estetického, pak i z funkčního hlediska. Tento proces může být velmi rychlý. Pak nezbývá než provést rozsáhlou, finančně náročnou opravu, při níž často dochází i ke ztrátě cenných památkových prvků. V horších případech se oprava neuskuteční nebo se pro nedostatek finančních prostředků odkládá a celý objekt nebo jeho část zaniká. V druhé polovině 20. století i v uplynulých desetiletích jsme v našich krajích mohli být svědky řady takových případů, vyvolaných různými příčinami.

Na první pohled se mnohé postupy pravidelné údržby zdají být jednoduché. Aby však byly efektivní, musejí vycházet z analýzy stavu objektu i podmínek, jimiž je vystaven, a údržbu je třeba provádět systematicky. Příspěvky ve Zpravodaji uvádějí možnosti průběžné údržby různých stavebních konstrukcí památkových objektů, způsoby monitorování průběžného stavu i diagnostiky poruch. Kromě toho je poukázáno také na legislativní aspekty a jsou také uvedeny inspirativní příklady jejího organizačního zajištění v různých zemích.

Zpravodaj se vzhledem ke svému rozsahu nezabývá mobiliářem, sbírkovými předměty, archiváliemi. Ani si neklade za cíl úplně shrnout problematiku. Téma by si vzhledem ke svému významu zasloužilo obsáhlou publikaci. Snažíme se na jedné straně zachytit problematiku údržby v širších souvislostech a na druhé straně podrobněji ukázat udržovací práce u konkrétních stavebních konstrukcí. Věříme, že informace budou užitečné v praxi a případně pomohou vyvolat i zamyšlení či diskuzi nad preventivní ochranou památek u nás a možnostmi jejího rozvíjení.

Autor anotace: Pavel Fára, místopředseda společnosti STOP; Robert Gill, redaktor společnosti STOP

Počet stran: 96