Téma:

Stárnutí fasádních nátěrů

Výsledky dlouhodobého experimentu

Obsah:
Několik slov úvodem
Průběh experimentu s fasádními barvami v areálu polečnosti Baumit
Zkoušení fasádních barev a nátěrů
Měření vlastností nátěrových hmot a nátěrů použitých v experimentu
Mikrobiologické stěry z povrchu nátěrů
Mikroskopické pozorování nátěrů
Sledování změn barevnosti fasádních barev
Posouzení kvality fasádních nátěrů přenosným mikroskopem po 15 letech
Shrnutí experimentu
Summary

Anotace:
S experimentem „přirozeného stárnutí“ různých typů fasádních nátěrových systémů – disperzních, silikonových, silikátových a vápenných – začal STOP v roce 2001, kdy bylo na pět testovacích zídek aplikováno 15 nátěrů fasádních barev od různých výrobců (přehled účastníků experimentu je uveden dále), zahrnujících základní spektrum vyráběných typů fasádních nátěrových hmot. V témže roce byla provedena i laboratorní měření vybraných parametrů barev, především těch, které mohou ovlivňovat charakter jejich stárnutí (také tyto výsledky jsou souhrnně uvedeny v jednom z dalších příspěvků).
V následujících letech až do roku 2010 bylo každoročně ve spolupráci s firmou Baumit, spol. s r. o., pořádáno v jejím areálu pracovní setkání spojené s prohlídkou nátěrů na zídkách. Účastníci – pracovníci různých profesí – měli možnost posoudit vzhled nátěrů a diskutovat svůj názor na pozorované změny. Pokusili jsme se zachytit jednotlivé názory i formou anketních lístků, které jsou archivovány a předpokládáme v budoucnu jejich souhrnné posouzení a vyhodnocení.
Před každým setkáním bylo vždy provedeno i kolorimetrické měření nátěrů, v roce 2010 a 2015 i mikroskopické vyšetření nátěrů a v roce 2010 i mikrobiologické zhodnocení povrchu jednotlivých nátěrů. Také tyto výsledky jsou shrnuty v samostatných příspěvcích v tomto Zpravodaji. O vlastnostech jednotlivých fasádních barev a nátěrů a jejich zkoušení pojednává příspěvek V. Heidingsfelda (2001). Možnosti využití spektrofotometru v památkové péči jsou zmíněny v závěru příspěvku M. Koudelky.
Zatím poslední pracovní setkání „u zídek“ bylo zorganizováno letos. Experiment, který poskytuje unikátní možnost porovnávat chování základních typů fasádních nátěrů aplikovaných na jednom místě na totožné podklady a vystavených stejným podmínkám, však dále pokračuje. Věříme, že získané zkušenosti mohou pomoci nejen uživatelům, ale i výrobcům nátěrových hmot.
Děkujeme společnosti Baumit, spol. s r. o., která instalovala a zachovává zkušební zídky pro náš experiment a zajišťuje nám zde možnost pracovních setkání. Náš dík patří i výrobcům a dodavatelům barev, kteří poskytli vzorky svých výrobků pro tento experiment. A v neposlední řadě děkujeme M. Koudelkovi ze společnosti Stachema CZ s. r.o. (dříve Stavební chemie Slaný, a. s.) za prováděná měření změn barevnosti po celou dobu trvání experimentu a pracovníkům firmy HET spol. s r. o. za mikrobiologické zhodnocení povrchu nátěrů v roce 2010.

Autor anotace: Petr Kotlík, předseda STOP

Počet stran: 48