Téma:

Vitráž - vitraj - restaurování

Obsah:
Editorial
Obsah
Vitráž je spojování skel i výtvarná disciplína
Typy historických skel
Druhy technik zdobení skla a technologické postupy
Restaurování malovaných skel historických vitrají
Závěr
Literatura a odkazy
Vybrané pojmy

Anotace:

V posledním čísle letošního ročníku Zpravodaje STOP se věnujeme zajímavé skupině umělecko?řemeslných památek – vitrážím. Jejich historie sahá daleko do minulosti, dodnes se zachovala díla vzniklá před řadou staletí, přesto, že jejich hlavním materiálem je tak křehká hmota jako sklo. Vitráže jsou ovšem i prostředkem dnešních výtvarníků, jen motivy současných výtvorů jsou většinou odlišné od motivů výtvorů historických.
Vedle skla je druhou hlavní složkou vitráží olověná síť spojující skleněné díly a právě kombinace uvedených, svými vlastnostmi tak odlišných materiálů, je mnohdy zdrojem obtíží při jejich restaurování. Navíc jsou vitráže většinou (pokud nejsou původem interiérové nebo se dodatečně nestaly sbírkovým objektem) významnou částí staveb oddělující vnitřek budovy od vnějšího prostředí. Z toho plyne požadavek na plnou funkčnost vitráží, byť by se jednalo o již zmíněný artefakt starý několik staletí. Uvedená fakta kladou na restaurátory vitráží značné nároky – na jejich schopnosti umělecké, řemeslné i materiálové a technologické.
Postupný vývoj technologie výroby skla a jeho zpracování je příčinou zdánlivého nedostatku některých typů skleněných výrobků používaných v historických vitrážích, především v těch nejstarších. To mnohdy svádí k náhražkám skleněnými výrobky soudobými, někdy dodatečně upravovanými, což může vést k ahistorickému vzhledu, který jen velice neobratně napodobuje vzhled vitráží vzniklých v minulosti.
Text tohoto zpravodaje, zpracovaný českým významným restaurátorským týmem, podává stručný přehled hlavních technik, kterými vitráže vznikaly a dodnes vznikají, i metod a materiálů používaných pro jejich restaurování. Věříme, že bude užitečnou pomůckou všem, kteří se o vitráže zajímají, nebo dokonce o ně pečují.

Autor anotace: Petr Kotlík, předseda STOP

Počet stran: 25

Zpravodaj STOP je vydán za podpory Ministerstva kultury České republiky