Téma:

Údržba památkových objektů v exteriéru

Obsah:
Editorial
Údržba památkových objektů
Pohled památkáře na typické poruchy historických objektů
Problém vlhkosti v památkách
Praktické využití nedestruktivních diagnostických metod
Biologické napadení staveb
Praktické poznatky k údržbě fasád.
Možnosti ochrany objektů před ptáky
Praktické poznatky z ochrany torzální architektury v terénu
Ochranné zastřešení památek
Soužití vegetace a památek
Dlažba z pohledu památkové péče
Manuál údržby exteriérových prvků objektu

Anotace:
Památková péče zahrnuje řadu činností spojených s uchováváním objektů označovaných jako kulturní dědictví. Vyžaduje to nejen rozsáhlé a finančně i materiálově většinou velmi náročné záchranné akce sanace a obnovy, ale v nemenší míře i drobné „každodenní“ úkony, reagující na okamžitý stav památky, nově se objevující rizika jejího poškození či zániku. Na první pohled se možná tato pravidelná „údržba“ zdá jednoduchá, aby však byla účelná, s co nejmenšími nároky na finance i pracovní síly, musí být prováděna systematicky, v termínech a krocích vycházejících z předchozí analýzy stavu objektu i podmínek, kterým je vystaven.
STOP se v řadě svých seminářů, workshopů, v příspěvcích pro Zpravodaje STOP i v doprovodných textech ke svým „Průzkumům materiálů a technologií“ věnoval právě základním zásadám a požadavkům na hlavní kroky péče o různé druhy památek, většinou zaměřeným na obnovu objektů v exteriéru. V tomto čísle Zpravodaje zveřejňujeme původní příspěvky z uskutečněných akcí (odkazy na témata a datum konání jsou uvedeny na začátku článků).
Zveřejněné texty pojmenovávají a hodnotí hlavní faktory ohrožující stav památkových objektů během jejich přirozeného „stárnutí“. Nezanedbatelnému množství negativních důsledků těchto vlivů, způsobujících někdy zbytečné škody, lze však v mnoha případech předcházet vizuální kontrolou, monitorováním průběžného stavu památek, diagnostikou poruch a pravidelnou údržbou.
V úvodu tohoto zpravodaje je text Jana Vinaře shrnující základní zásady údržby stavebních objektů. Následují dva výstižné souhrnné příspěvky Ondřeje Šefců, který dlouhodobě sleduje a analyzuje problematiku komplexní ochrany památek. Další autoři (technologové, architekti, památkáři) popisují své praktické zkušenosti při péči o památkové objekty, poruchy i možnosti jejich řešení a předcházení škod. Závěrečný text Pavla Jakoubka, zpracovaný pro významnou stavební památku – Letohrádek královny Anny v Královské zahradě v Praze, je názorným příkladem, jak může podrobný „Manuál údržby“ vypadat .
Výběr textů pro toto číslo není vyčerpávající, záměrně nezahrnuje péči o sbírkové předměty, archiválie, technické památky, není zmíněna ani údržba depozitářů, a to přesto, že většina uvedených témat se v aktivitách STOP objevila. Rozsah čísla Zpravodaje však neumožňuje pokrýt celou zmíněnou, velice různorodou problematiku. Přesto věříme, že i tento zúžený výběr textů, dnes již jinak obtížně dostupných, bude užitečným pomocníkem majitelům a správcům památkových objektů.

Autor anotace: Petr Kotlík, předseda STOP

Počet stran: 68

Zpravodaj STOP je vydán za podpory Ministerstva kultury České republiky