Téma:

Restaurování Filosofického sálu Strahovské knihovny

Obsah:
Editorial
Vznik Filosofického sálu Strahovské knihovny
Restaurování dřevěných částí ve Filosofickém sálu Strahovské knihovny
Technika malby dvou Maulbertschových skic pro nástropní malbu Filosofického sálu
Restaurování nástropních maleb Filosofického sálu Strahovského kláštera
„Duchovní vývoj lidstva“ na klenbě Filosofického sálu strahovské kanonie

Anotace:
Letošní třetí číslo Zpravodaje STOP je věnováno mimořádné restaurátorské akci nedávné doby – obnově Filosofického sálu Strahovské knihovny, která probíhala v letech 2009–2010.
Restaurátorské práce byly soustředěny na restaurování dřevěného inventáře knihovny včetně podlahy a restaurování nástropních maleb, jejichž autorem je F. A. Maulbertsch.
Strahovský klášter měl několikrát „namále“. V 18. století nebylo určitou dobu jisté, zda nebude zrušena jeho funkce jako kláštera premonstrátů; obdobné nebezpečí mu hrozilo i v 2. polovině 20. století. Omezení finančních prostředků v těchto obdobích, ztěžující pravidelnou údržbu spolu s běžným opotřebením jako důsledkem intenzivního používání, byly příčinou řady vážných poškození, která ohrožovala samu existenci této významné barokní památky.
Jednotlivé příspěvky Zpravodaje podávají přehledné informace o průzkumu stavu a postupech, které byly při restaurování Filosofického sálu použity, doplněny jsou o stručnou historii vzniku sálu a úsilí, které bylo třeba vynaložit pro jeho vznik a vybavení. Další text se podrobně věnuje tématu Maulbertschovy nástropní malby, jednotlivým motivům a jejich uměleckému zpracování.
Rozsáhlý projekt se podařilo dovést do úspěšného konce kromě jiného i díky finanční podpoře z tzv. Norských fondů. Kvalita provedení projektu je vysoce ceněna nejen domácími odborníky, ale i zástupci zahraničních „podporovatelů“

Autor anotace: Petr Kotlík, předseda STOP

Počet stran: 106

Zpravodaj STOP je vydán za podpory Ministerstva kultury České republiky