Téma:

Činnost při ochraně památek Fakulty restaurování Univerzity Pardubice

Obsah:
Slovo děkana
Fakulta restaurování Univerzity Pardubice – pokus o novou cestu
Ateliér výtvarné přípravy
Ateliér restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita
Ateliér restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů
Ateliér restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů
Ateliér restaurování a konzervace uměleckých děl na papíru a souvisejících materiálech
Katedra chemické technologie restaurování
Katedra humanitních věd ve službách oboru restaurování
Katedra cizích jazyků. Střetávání a překonávání kulturních bariér
ARTE-FAKT, sdružení pro ochranu památek

Anotace:
Společnost pro technologie ochrany památek STOP shromažďuje (a pokouší se dále šířit) vedle technologických informací i informace o možnostech vzdělávání, tedy studia příslušných programů a oborů zaměřených na praktické restaurování či konzervování památek. V roce 2003 jsme v jednom z čísel Zpravodaje publikovali přehled škol (středních i vysokých), které mají některý z takových oborů akreditován a kde je možno na příslušné úrovni (středoškolské či vysokoškolské) jej studovat. V dnešním čísle navazujeme na tuto souhrnnou informaci ucelenějším přehledem studijních oborů Fakulty restaurování Univerzity Pardubice, sídlící v Litomyšli.
Současný trend ve výchově restaurátorů a konzervátorů památkových objektů (v „evropském“ i „mimoevropském“ zahraničí se tato profese zpravidla označuje jedním termínem, v našich krajích však stále přežívá odlišné chápání těchto profesí) jednoznačně směřuje ke spojení řemeslné zručnosti, uměleckohistorických znalostí a výtvarného talentu s přírodovědným vzděláním. Příkladem je propojování uměleckých škol (v německy mluvících zemích Fachhochschule) s technickými univerzitami např. v Potsdami, Kolíně n. Rýnem nebo Bernu (viz P. Kotlík, Přírodovědné vzdělávání konzervátorů a restaurátorů, Sborník konference konzervátorů-restaurátorů, AMG, Příbram 2008). Také v naší zemi tento proces postupně, byť ne vždy soustavně, probíhá (bakalářské studium programu Konzervování-restaurování objektů kulturního dědictví – uměleckořemeslných děl na VŠCHT v Praze, studium bakalářského a navazujícího magisterského oboru Chemie – konzervování – restaurování na Masarykově univerzitě v Brně apod.). Jednou z institucí, kde se o toto propojení snaží, je právě Fakulta restaurování v Litomyšli. Představu o tom, jak se to daří, si může čtenář udělat z následujících textů.

Autor anotace: Petr Kotlík, předseda STOP

Počet stran: 60

Zpravodaj STOP je vydán za podpory Ministerstva kultury České republiky