Téma:

Péče o fotografický materiál

Obsah:
Editorial
Fotografický materiál
Přehled nejvýznamnějších historických fotografických technik
Péče o fondy a sbírky fotografických vyobrazení
Terminologie v oblasti fotografií
Restaurování daguerrotypie Jana Malocha
Péče o dvě vzácné daguerrotypie v NTM Praha

Anotace:
Obrazové materiály – fotografie, filmy, diapozitivy apod. tvoří velice různorodou skupinu objektů – od nejcennějších artefaktů z druhé čtvrtiny 19. století prakticky po současnost. Na její pestrosti se podílí nejen různý účel, pro který jednotlivé objekty vznikaly (rodinná alba, obrazová dokumentace událostí či technických postupů, reklama, umělecké ztvárnění skutečnosti, „pohyblivé obrázky“ atd.), ale především technický vývoj, jímž tato skupina objektů prošla od svého vzniku. Dnes existuje řada sbírkových, archivních či uměleckých objektů, řazených do uvedené skupiny, o něž by se majitelé či správci měli postarat se stejnou naléhavostí, jako o artefakty tištěné, malované aj. V kontrastu s tím je fakt, že u nás existuje pouze jeden restaurátor s povolením MK ČR pro restaurování fotografií (už toto označení je značně zavádějící). Je sice možné udělit pro tuto oblast povolení v obecné kategorii ostatní uměleckořemeslná díla, ale neexistuje konkrétní představa, co by takovýto restaurátor měl mít za znalosti, případně, zda by příslušná kategorie zaměřená na tuto skupinu památek měla být dále členěna.
Vzhledem k podstatě zmíněných objektů v potřebných znalostech výrazně dominuje chemie – struktura a vlastnosti anorganických i organických látek (sklo, kovy, přírodní polymery – želatina, přírodní adheziva, papír, syntetické polymery – především deriváty celulózy atd.). Stejně tak důležité jsou i znalosti analytické chemie (využívané při průzkumu stavu památky). A samozřejmě opomenout nelze znalosti fyziky, především optiky. A k tomu přistupují schopnosti výtvarně řemeslné (uplatňované např. při adjustaci objektů). Je zřejmé, že výuka odborníků pro konzervování či restaurování tohoto druhu památek není jednoduchá a snadná. Známý je i obecný nedostatek odborné literatury zaměřené na tuto skupinu objektů, a to doma i v zahraničí. Určitou pomocí může být sborník Historická fotografie vydávaný Národním archivem a MVČ v Hradci Králové.
Shrneme-li uvedené, získáme téměř reálný obraz problémů, se kterými se musí výše zmínění „pečovatelé“ potýkat. Abychom jim alespoň trochu pomohli, pokusili jsme se shrnout základní informace o historii používaných fotografických technik, o způsobech ukládání i o možnostech chemika, které pro úspěšnou péči o fotografie, filmy, ale i další obrazové dokumenty nabízí. Zároveň je v tomto Zpravodaji otištěn i obecně platný příspěvek, který zazněl na loňském semináři věnovaném filmům a fotografiím, jejž naše společnost organizovala v Národním muzeu. Tyto obecné informace doplňují dva konkrétní příklady ošetření významných daguerrotypií z renomovaných muzeí.
Věříme, že zkušenosti a znalosti, které jsou v tomto čísle Zpravodaje STOP soustředěny, mohou být užitečné, byť zcela jistě nejsou zcela postačující a vyčerpávající. Rádi se k této problematice vrátíme v některém z příštích čísel, pokud se najdou autoři, ochotní se o své znalosti a zkušenosti s touto skupinou památek podělit.

Autor anotace: Petr Kotlík, předseda STOP

Počet stran: 50

Zpravodaj STOP je vydán za podpory Ministerstva kultury České republiky