Téma:

Areál kláštera františkánů v Kadani

Obsah:
Editorial
Klášter františkánů s kostelem Čtrnácti svatých Pomocníků v Kadani
Několik poznámek k nové historii Františkánského kláštera v Kadani
Dějiny kláštera františkánů v Kadani
Počátky a stavební proměny kostela Františkánského kláštera
Realizační tým obnovy areálu kláštera
Rekonstrukce areálu Františkánského kláštera
Restaurátorský průzkum fasády kláštera
Restaurování nástěnných maleb Malého rajského dvora
Restaurování malovaného záklopového stropu
Posouzení jakosti dřevěných konstrukcí
Oprava krovů a stropních konstrukcí
Sanace vlhkosti zdiva
Zahrady Františkánského kláštera v Kadani
Lazurovací barvy byly poprvé použity v Kadani

Anotace:
Naše země patří mezi ty oblasti, které jsou podobně jako např. Itálie či Řecko bohaté na počet dochovaných památek. Stav těchto památek je však velice různorodý. Bohužel, řada objektů je v důsledku malého zájmu vlastníků, veřejnosti či státních orgánů a zpravidla i nedostatku finančních prostředků dosti neutěšený. O to větší zásluhu mají ti, kteří pomohou ke „znovuzrození“ některé z nich, kteří najdou dostatek energie, důslednosti, vytrvalosti i peněz na to, aby danou památku vrátili „do života“. Mezi takové oživlé památkové objekty patří Františkánský klášter s kostelem Čtrnácti svatých Pomocníků v Kadani.
Rekonstrukce areálu silně zpustošeného kláštera, jehož další existence byla vážně ohrožena, započala v roce 1995 a vyžádala si nejen nemalé finanční prostředky, ale i značné úsilí všech zúčastněných „partnerů“. Jejich souhra a snaha naslouchat a respektovat názory ostatních však pomohla ke zdařilému ukončení hlavní etapy obnovy této významné kulturní památky. Navíc se podařilo pro podstatnou část rozsáhlého objektu nalézt i vhodné současné uplatnění – sídlí zde Základní umělecká škola.
Společnost pro technologie ochrany památek se rozhodla v tomto toto čísle Zpravodaje otisknout příspěvky o obnově tohoto téměř zdevastovaného objektu a přispět tak k získání více informací o objektu samém i o přístupu k obnově jednotlivých konstrukčních či výtvarných prvků.
Ve zpravodaji je věnován poměrně velký prostor dějinám kláštera (na náš požadavek ho zpracoval L. Gavenda) – domníváme se, že poznat historii takto vzácných památkových objektů je důležité pro posílení „stavovské hrdosti“ nejen obyvatel Kadaně.
Vzhledem k dlouhému časovému období obnovy a rozsahu provedených průzkumů projekčních prací bylo poměrně obtížné získat jednotlivé příspěvky (některé původní zprávy se ztratily i při povodni), o to víc je třeba poděkovat za vstřícnost při jejich „dohledávání“ a za pomoc při tvorbě této publikace paní Libuši Vydrové z MÚ v Kadani a Ing. Miloslavu Hnátovi z firmy R – Projekt 07.
Podrobný text o poškození dřevěných konstrukcí a postupu jejich sanace (Ing. J. Žák ho zpracoval nově pro potřeby časopisu) otiskujeme mírně zhuštěný – i tento příspěvek názorně ukazuje, jak důležité je nepodcenit důkladný průzkum a kvalitní spolupráci mezi jednotlivými partnery podílejícími se na obnově takto rozsáhlého historického objektu.
STOP si při vydávání tohoto typu zpravodajů „ve vlastní režii“ neklade za cíl vytvářet „pohlednicové publikace“ (ani to není možné s ohledem na naše finanční možnosti), omezen je proto i rozsah časopisu a kvalita reprodukcí obrazové i fotografické dokumentace. Přesto věříme, že si i takovýto časopis najde svůj okruh čtenářů a předá jim nové informace o památce, která si pozornost zcela jistě zaslouží.

Autor anotace: Petr Kotlík, předseda STOP

Počet stran: 64

Zpravodaj STOP je vydán za podpory Ministerstva kultury České republiky