Téma:

Katedrála sv. Petra a Pavla v Brně

Obsah:
K stavebním osudům chrámu sv. Petra a Pavla
Technologický průzkum kamenné výzdoby
Archeologický výzkum v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla
Několik poznámek ke statice
Obnova katedrály – záměry a realizace od r. 1991
Publikace STOP

Anotace:
Poslední číslo letošního Zpravodaje je věnováno katedrále sv. Petra a Pavla, která spolu se středověkým hradem a barokní pevností Špilberkem představuje jeden ze dvou dominantních symbolů města Brna. Přestože katedrála má středověký původ, do své majestátní podoby dospěla teprve na přelomu v 19. a 20. století. Obě památky jsou umístěny na dvou od sebe oddělených vyvýšeninách ve středu města.
Katedrála má bohatou historii jak z pohledu stavebně historického, tak také z hlediska dějin brněnské diecéze. Od založení Biskupství brněnského v roce 1777 se na biskupském stolci vystřídalo celkem třináct sídelních biskupů. Katedrála sv. Petra a Pavla je duchovním stánkem nejen katolíků, ale pro potěchu ducha je navštěvována občany, kteří si přijdou poslechnout hudbu nebo shlédnout dokonalost malířských a sochařských děl, či prohlédnout si stavbu jako architektonické dílo. V katedrále jsou pořádány koncerty vážné hudby, a to nejen v době církevních svátků vánočních a velikonočních.
Je to památka, která si zaslouží, aby byla opečovávána, a proto jí v posledních několika letech byla věnována pozornost z hlediska technické údržby a oprav, aby se stav památky nezhoršoval a památka byla zachována pro příští generace.
V příspěvcích, napsaných odborníky z oblasti historie i techniky se čtenář dozví zajímavé informace o technickém stavu katedrály před opravami, o plánu a průběhu oprav. Je zde popsán jak archeologický průzkum, tak i průzkum stavebně historický. Z příspěvku historiků o stavebně historickém průzkumu katedrály si čtenář udělá obrázek o postupném vývoji objektu z románského kostelíka, přes raněgotický, pozdněgotický, barokní a opět regotizovaný kostel, až k významné dominantě se dvěma vysokými věžemi. Restaurátorský průzkum podává informaci o stavu stavebního materiálu katedrály. Je popsán technický stav jednotlivých typů použitých materiálů a hlavní příčiny jejich destrukce. Několik poznámek je věnováno také statice kostela, která byla v posledním desetiletí podrobena poměrně detailnímu zkoumání, jehož účelem bylo především stanovit spolehlivost nosných konstrukcí katedrály, zejména v souvislosti s objevením krypty pod presbytářem.
Na tomto místě bych chtěla poděkovat autorům příspěvků, kteří se velmi ochotně zúčastnili přípravy tohoto čísla Zpravodaje. Rovněž děkujeme společnosti GEMA ART GROUP (jež se i velkou měrou podílela na poslední obnově kostela) za finanční pomoc při vydání tohoto čísla zpravodaje.

Autor anotace: Pavla Rovnaníková, STOP

Počet stran: 64