Téma:

Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci

Obsah:
Editorial
Aktuality
K tématu z prací STOP
Jemelková S.: Z historie sloupu Nejsvětější Trojice
Werkmann L.: Restaurování kamenných prvků sloupu
Surma R., Svobodová J., Hradil D.: Průzkum polychromie
Houska I.: Umělecká díla z kovu

Anotace:
Poslední číslo Zpravodaje STOP 2001 se svým tématem vrací k jednomu z nejrozsáhlejších restaurátorských počinů v naší republice z poslední doby. Postupná obnova kamenné památky s množstvím kovových součástí, byla sledována nejen památkářskou veřejností, ale odborníky z řady dalších profesí a představovalo velice zajímavý, avšak i složitý problém. Jeho řešení nebylo jednoduché a snadné. Už počáteční průzkum ukázal množství obtíží, s nimiž se restaurátorský tým bude muset vypořádat. Další se objevily v průběhu vlastních prací – a nejen na kameni, ale v nemenší míře i u kovových součástí sloupu. Účastnil jsem se několika kontrolních dnů a dobře se pamatuji na četné diskuse, které probíhaly mezi účastníky. Názory na navrhované postupy se mnohdy lišily a vždy bylo třeba hledat kompromis vyhovující zásadám památkové péče i technickým možnostem řešení. Že to nebylo vždy jednoduché, mohou zúčastnění potvrdit.
Rozměry, rozsah kovových částí i bohatství sochařské výzdoby objektu kladly mimořádné nároky nejen na odbornost restaurátorů, ale i na jejich organizační schopnosti. Na druhé straně byly zdrojem řady cenných zkušeností pro samotné restaurátory, ale i pro odbornou veřejnost. O to aktuálnější je potřeba zveřejňovat výsledky průzkumu i samotného řešení jednotlivých dílčích problémů. Od samého počátku byl zájem prezentovat průběh průzkumných i vlastních restaurátorských prací na informačním mediu současnosti – internetu. A tak bylo možno na příslušné internetové stránce najít řadu aktuálních informací včetně obrazové dokumentace ilustrující některé kroky. Za tuto činnost, jež umožňovala sledovat restaurátorské práce i např. studentům odborných škol, patří autorům dík.
V minulém roce byl sloup Nejsvětější Trojice spolu s kašnami města Olomouce zařazen na seznam památek UNESCO. Když byl koncem letošního léta po dokončení restaurátorských prací slavnostně odhalen, znamenalo to pro zainteresované nejen dokončení jedné akce, ale i vypořádání se s dluhem, který měla naše společnost k tomuto významnému dílu barokního sochařství.

Autor anotace: Petr Kotlík, předseda STOP

Počet stran: 47