Téma:

Omítky pro obnovu historických staveb

Obsah:
Několik slov k tématu
Použití sanačních omítek při obnově památek z pohledu památkáře
Diskuse k sporným názorům na aplikaci sanačních omítek
Shrnutí k tématu aplikace sanačních omítek
Zkušenosti s aplikací sanačních omítek
Přehled sanačních systémů – průzkum STOP 2005

Anotace:
Společnost pro technologie ochrany památek – STOP – vznikla koncem roku 1994. Jejímu založení předcházela setkání skupiny odborníků, kteří pociťovali potřebu hovořit o tom, co je v oblasti ochrany a obnovy památek z jejich pohledu důležité, aktuální, zajímavé. Častým předmětem diskuse se staly technologie a materiály, které jsou v památkové péči užívány, či k užití nabízeny. Otevření trhu po r. 1989 a s ním související prudké rozšíření jeho nabídky totiž všeobecně zhoršilo přehlednost této oblasti.
Při jednáních o obnově konkrétní památky přitom může nedostatek technologických informací o vhodných materiálech a postupech vést k přehnané konzervativnosti, či naopak nekritické snaze o náhradu starého novým. Důsledkem jsou neshody ztěžující jednání a vyvolávající zkreslený dojem stálého soupeření památkářů s technology. Přitom právě jejich společný postup a vzájemná důvěra jsou podmínkou úspěchu.
Společnost STOP si proto vzala za cíl pomáhat při shromažďování těchto znalostí a snažit se zpřístupnit je co nejširšímu okruhu zájemců. Nechce suplovat státem pověřené vzdělávací instituce nebo památkové ústavy, ale chce pomoci mezioborovému setkávání specialistů, jejich diskusím a z toho vycházejícím závěrům a doporučením.
Během prvního roku po založení jsme si uvědomili, že bez pevného zázemí, pouze formou dobrovolných a zájmových aktivit, se bude činnost společnosti rozvíjet obtížně. Bylo zřejmé, že bez pracovníka „na plný úvazek“, který uvede společnost v chod, dá jí určitá pravidla a bude garantovat včasné dodržení jejích závazků (včetně vedení poměrně složitého účetnictví neziskové organizace), to nepůjde. Tím vznikla potřeba finančního zajištění společnosti. Dotace od státních institucí jsme neočekávali. Vznikla proto myšlenka přidruženého členství firem a organizací, které by chod společnosti finančně podporovaly a měly možnost podílet se na formování její činnosti.
Tehdy jsme se setkali s nedůvěrou, zda to nepovede ke komercionalizaci STOP a zda se z naší společnosti nestane lobby bohatých firem se zahraniční účastí. Od samého začátku proto dbáme o průhlednost naší činnosti i jejího financování a o zachování rovnoprávnosti všech přidružených členů. Snad proto se nám zdařilo pro spolupráci získat nejen řadu komerčních firem, ale i několik škol a také zahraničního přidruženého člena – Národné pamiatkové a krajinné centrum Bratislava.
Na naše semináře přijíždějí zájemci z celé republiky a výsledky průzkumů trhu jsou pravidelně publikovány v odborném tisku. Stále však hledáme nové cesty, které zlepší přístup veřejnosti k námi shromážděným informacím. Jednou z nich je toto periodikum. Bude vycházet čtvrtletně a každé číslo bude věnováno jednomu tématu. V každém čísle budou i aktuální informace o činnosti STOP a budeme se snažit postupně představit firmy a organizace, které s naší společností spolupracují.
Držte nám palce, aby se i tato činnost zařadila vedle dnes již osvědčených aktivit – seminářů a průzkumů.

Autor anotace: Petr Kotlík, předseda STOP

Počet stran: 18